MÓZES IV. KÖNYVE

20. fejezetMiriám halála. Víz ered a kősziklából

1 És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az első hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.

2 De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen.

3 És feddőzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt!

4 És * miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink? [u'2 M\xf3z. 17,3.']

5 És miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincsen!

6 Elmenének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arczukra borulának; és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége.

7 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

8 Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok * ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; és fakaszsz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. [u'2 M\xf3z. 17,6.']

9 Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől a mint parancsolta vala néki.

10 És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet * a kőszikla elé, és monda nékik: Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e † kősziklából fakasszunk-é néktek vizet? [u'2 M\xf3z. 17,5.'] ; [u'2 M\xf3z. 17,6.']

11 És felemelé Mózes az ő kezét, és megüté a kősziklát az ő vesszejével két ízben; és sok víz * ömle ki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai. [u'Zsolt. 78,15. 1 Kor. 10,4.']

12 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: * Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei előtt: azért † nem viszitek be e községet a földre, a melyet adtam nékik. [u'r\xe9sz 27,14.'] ; [u'5 M\xf3z. 1,37.']

13 Ezek a versengésnek vizei, a melyekért feddőztek Izráel fiai az Úrral; és megdicsőítette * magát ő bennök. [u'2 M\xf3z. 17,7.']

Edom nem bocsátja át a népet

14 És külde Mózes követeket Kádesből Edom királyához, kik így szólának:Ezt mondja a te atyádfia az * Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, a mely mi rajtunk esett: [u'1 M\xf3z. 25,23\u201326. 5 M\xf3z. 23,7.']

15 Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok ideig laktunk Égyiptomban, és hogy nyomorgatának * minket az égyiptombeliek, és a mi atyáinkat. [u'2 M\xf3z. 2,23.']

16 És kiáltottunk az Úrhoz, * és meghallgatta a mi szónkat, és † angyalt külde és kihozott minket Égyiptomból; és ímé Kádesben vagyunk a te határodnak végvárosában. [u'2 M\xf3z. 2,23.'] ; [u'Csel. 7,30\u201338.']

17 Hadd mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn, és kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon.

18 Felele pedig Edom: Nem mehetsz át az én földemen, hogy fegyverrel ne menjek ellened!

19 És mondának néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet iszszuk, én és az én barmaim, megadom annak az * árát. Nincs egyéb szándékomcsak hogy gyalog mehessek át. [u'5 M\xf3z. 2,6.']

20 Az pedig monda: Nem mégy át. És kiméne ő ellene Edom sok néppel és nagy erővel.

21 Mivel nem akará Edom megengedni Izráelnek, hogy * általmenjen az ő országán: azért eltére Izráel ő tőle. [u'Bir. 11,17.']

Áron halála

22 Majd * elindulának Kádesből, és jutának Izráel fiai, az egész gyülekezet a Hór hegyére. [u'r\xe9sz 33,37.']

23 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, Edom földének határán, mondván:

24 Áron az ő népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre, a melyet Izráel fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél.

25 Vedd * Áront és Eleázárt, az ő fiát, és vezesd fel őket a Hór hegyére. [u'r\xe9sz 33,38.']

26 És vetkeztesd le Áront az ő ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az ő fiát; mert Áron az ő népéheztakaríttatik, és meghal ott.

27 És úgy cselekedék Mózes, a mint parancsolta vala az Úr, és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára.

28 És Mózes levetkezteté Áront az ő ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az ő fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyről.

29 És látá az egész gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, és siratá Áront harmincz * napig Izráelnek egész háza. [u'5 M\xf3z. 34,8. 1 M\xf3z. 50,3.']