NEHÉMIÁS KÖNYVE

10. fejezetA nép esküvel kötelezi magát a törvény megtartására

1 A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;

2 Serája, Azariás, * Jeremiás, [u'r\xe9sz 12,1.12. 11,11.']

3 Pashur, Amaria, Malakiás,

4 Hattus, Sebánia, Malluk,

5 Hárim, Merémóth, Abdiás,

6 Dániel, Ginnethón, * Bárukh, [u'Ezsdr. 8,2.']

7 Mesullám, Abija, Mijámin,

8 Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok * voltak. [u'r\xe9sz 12,1\u20138. Ezsdr. 2,36.39. 1 Kr\xf3n. 24,7\u201319.']

9 A Léviták pedig * ezek:Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, [u'r\xe9sz 7,43. 12,8. 8,7. Ezsdr. 2,40.']

10 És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,

11 Mika, Rehób, Hasábia,

12 Zakkur, Serébia, Sebánia,

13 Hódija, Báni, Beninu.

14 A nép fejei pedig ezek:Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,

15 Bunni, Azgád, Bébai,

16 Adonija, Bigvai, Adin,

17 Áter, Ezékiás, Azzur,

18 Hódija, Hásum, Bésai,

19 Hárif, Anathóth, Nébai,

20 Magpiás, Mesullám, Hézir,

21 Mesézabel, Sádók, Jaddua,

22 Pelátia, Hanán, Anája,

23 Hóseás, Hanánia, Hásub,

24 Hallóhes, Pilha, Sóbek,

25 Rehum, Hasabná, Maaszéja,

26 És Ahija, Hanán, Anán,

27 Mallukh, Hárim, * Baána. [u'Ezsdr. 2,1. Nehem. 7,1.']

28 És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, * az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván,feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala, [u'J\xf3zs. 9,23.']

29 Csatlakozának atyjokfiaihoz, előljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten * törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megőrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit; [u'vers 2\u201328. r\xe9sz 9,2. 8,2.3. Ezsdr. 2,43\u201354. 6,21. J\xf3zs. 24,25.']

30 És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül * a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, [u'2 M\xf3z. 34,12\u201316. 23,31. Ezsdr. 9,2. 4 M\xf3z. 33,52. 5 M\xf3z. 7,2. 1 M\xf3z. 26,35.']

31 És hogy a föld népeitől, * akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlök szombaton és egyébszent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a † földet a hetedik esztendőben, és elengedünk minden tartozást. [u'2 M\xf3z. 23,10. 3 M\xf3z. 25,2\u20137.'] ; [u'5 M\xf3z. 15,2.']

32 És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust * esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, [u'2 M\xf3z. 30,12. M\xe1t\xe9 17,24.']

33 A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra * és a szüntelen való égőáldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra,az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezekmegtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára; [u'3 M\xf3z. 24,5\u20138. 2 Kir. 16,15. Ez\xe9k. 46,13\u201315.17. 4 M\xf3z. 28,16. 29,38. 28,3\u20138. 11\u201314. 2 Kr\xf3n. 30,22. Ezsdr. 6,22. 7,20\u201322.']

34 Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen * az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben, [u'r\xe9sz 13,31. 3 M\xf3z. 6,5.']

35 És hogy felviszszük földünknek első * zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába; [u'2 M\xf3z. 23,19. 34,26. 3 M\xf3z. 19,23. 4 M\xf3z. 18,12. 5 M\xf3z. 26,2.']

36 Annakfelette fiainknak, barmainknak első fiait, a mint meg van írva * a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában. [u'4 M\xf3z. 18,15. 2 M\xf3z. 13,2.12.']

37 És a mi lisztjeinknek, * felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert ők, a Léviták szedik be a † tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. [u'4 M\xf3z. 18,8\u201319. 15,20.'] ; [u'2 M\xf3z. 23,19. Ez\xe9k. 44,30. 45,13. Nehem. 13,5. 3 M\xf3z. 27,30.']

38 És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midőn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék * fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba; [u'4 M\xf3z. 18,26. 2 Kr\xf3n. 31,11. Nehem. 12,47.']

39 Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennekszolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk * el a mi Istenünknek házát. [u'r\xe9sz 13,9. 13,4.']