MÁRK EVANGYÉLIOMA

16. fejezetKrisztus feltámadása

1 Mikor pedig elmult a szombat, * Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. [u'M\xe1t. 28,1\u20138. Luk. 24,1\u201312. J\xe1n. 20,1\u201310.']

2 És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.

3 És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

4 És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.

5 És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.

6 Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.

7 De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek. * [u'r\xe9sz 14,28.']

8 És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.

A feltámadt Krisztus megjelenései

9 Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből * hét ördögöt űzött vala ki. [u'Luk. 8,2. J\xe1n. 20,11\u201318.']

10 Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának éskeseregnek és sírnak vala.

11 Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.

12 Ezután pedig közülök kettőnek jelenék * meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. [u'Luk. 24,13\u201335.']

13 Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.

Keresztség parancsa

14 Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a * tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének, [u'Luk. 24,36\u201349. J\xe1n. 20,19\u201323. 1 Kor. 15,5.']

15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16 A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17 Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben * ördögöket űznek; † új nyelveken szólnak. [u'Csel. 16,18.'] ; [u'Csel. 2,4.11. 10,46.']

18 Kígyókat * vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre † vetik kezeiket, és meggyógyulnak. [u'Luk. 10,19. Csel. 28,3\u20136.'] ; [u'Jak. 5,14.15.']

Mennybemenetel

19 Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték * a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. † [u'Luk. 24,50\u201353. Csel. 1,4\u201311.'] ; [u'Zsolt. 110,1. Csel. 7,55.']

20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a * jelek által, a melyek követik vala. Ámen! [u'Csel. 14,3. Zsid. 2,4.']