MIKEÁS KÖNYVE

6. fejezetA nép hálátlansága

1 Halljátok csak, a mit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a * halmok. [u'\xc9sa. 1,2.']

2 Halljátok meg hegyek az Úr peres dolgát, * és ti, a földnek örök alapjai! Mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izráellel is perbe száll. [u'\xc9sa. 1,18.19.20.']

3 Én népem! mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást ellenem!

4 Hiszen felhoztalak Égyiptom földjéről, * és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát! [u'2 M\xf3z. 12,51.']

5 Én népem! Emlékezzél csak: mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit.

6 Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!

7 Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagytízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagyméhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!

Istennek tetsző áldozat

8 Megjelentette néked, * oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. [u'5 M\xf3z. 10,12. \xc1m\xf3s 5,23.24.']

9 Az Úrnak szava kiált a városnak, és a te neved néz bölcseségre. Halljátok meg a vesszőt és ki rendeli azt?!

Bűnre büntetés jön

10 Vannak-émég a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek, és ösztövér * véka, a mely útálatos? [u'\xc1m\xf3s 8,5.']

11 Vajjon jóváhagyom-é a hamis mértéket, és a zsákba rejtettcsalárd fontokat?

12 Mert a gazdagok megtöltöztek köztök ragadománynyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvök csalárd az ő szájokban.

13 Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged; elpusztítalak a te bűneid miatt.

14 Eszel te, de meg nem * elégszel, és benned marada te éhséged; és gyűjtesz, de nem takarítasz, és a mit megtakarítsz is, fegyverre hányom. [u'H\xf3s. 4,10. 8,7.']

15 Vetsz te, * de nem aratsz; olajat sajtolsz te, de nem kened magadatolajjal, és mustot is, de bort nem iszol! [u'\xc1m\xf3s 4,9. 5,11.']

16 Mert az Omri * parancsolataihoz szabjátok magatokat és az Ákháb házának minden dolgához, és azoknak tanácsán jártok! Hogy pusztasággá tegyelek tégedet, az ő lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népemnek gyalázatát. [u'1 Kir. 16,26. 26,30.']