MIKEÁS KÖNYVE

4. fejezetA Messiás országáról

1 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye * a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. [u'\xc9sa. 2,2.3. Agge. 2,7.']

2 Pogányok is sokan mennek, * és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. [u'\xc9sa. 11,10.']

3 És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földigés fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; * nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. [u'Ez\xe9k. 39,6.9.10.']

4 És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott.

5 Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk * nevében járunk örökkön örökké. [u'Zsolt. 10,12. 20,6.8.']

Izráel visszatérése és szabadulása nagy kín után

6 Azon a napon, azt mondja az Úr, összegyűjtöm a sántát, * és összeszedem az elszéledetteket, és a kiket megsanyargattam. [u'Sof. 3,19.']

7 És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén mostantól fogva * mindörökké. [u'\xc1m\xf3s 9,15.']

8 És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi * hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma. [u'\xc1m\xf3s 9,11.12. H\xf3s. 1,11.']

9 Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincsen-é közötted király? Elveszett-é a te tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a gyermek-szűlőt?!

10 Gyötrődj és kinlódj, Sionnak leánya, mint a gyermek-szülő! Mert ímé, kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig mégysz. Ott * szabadíttatol meg; ott vált ki téged az Úr, ellenségednek † kezéből. [u'2 Kir. 25,1\u201311.'] ; [u'Jer. 25,12.']

11 Mert ímé, sok nemzetség gyűlt össze ellened, a kik ezt mondják: Legyen szentségtelen, és legeltessük szemeinket a Sionon!

12 De ők nem tudják az Úr gondolatait és nem értik az ő szándékát, hogy összegyűjti őket, mint a kévét a szérűre.

13 Kelj fel és csépelj, Sionnak leánya! Mert vassá teszem a te szarvaidat, körmeidet pedig aczéllá teszem, és széttiporsz sok népeket, és rablott kincseiket az Úrnak áldozom, javaikat pedig az egész föld Urának.