MÁTÉ EVANGYÉLIOMA

5. fejezetHegyi beszéd. Kik a boldogok. A tanítványok méltósága és kötelessége

1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.

2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3 Boldogok a lelki * szegények: mert övék a mennyeknek országa. [u'Luk. 6,20. \xc9sa. 57,15.']

4 Boldogok, a kik * sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. [u'Zsolt. 126,5. \xc9sa. 61,2. Jel. 7,17.']

5 Boldogok a * szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. [u'Zsolt. 37,11.']

6 Boldogok, a kik * éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. [u'Luk. 6,21.']

7 Boldogok * az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. [u'Jak. 2,13.']

8 Boldogok, a kiknek * szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. [u'Zsolt. 51,12. 1 J\xe1n. 3,2.3.']

9 Boldogok a * békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. [u'Zsid. 12,14.']

10 Boldogok, a kik * háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. [u'1 P\xe9t. 3,14.']

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot * mondanak ellenetek én érettem. [u'1 P\xe9t. 4,14.']

12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így * háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak. [u'Jak. 5,10. Zsid. 11,33\u201338.']

13 Ti vagytok a * földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. [u'M\xe1rk 9,50. Luk. 14,34.35.']

14 Ti vagytok a világ * világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. [u'J\xe1n. 8,12.']

15 Gyertyát * sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. [u'M\xe1rk 4,21. Luk. 8,16. 11,33.']

16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy * lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. [u'Ef\xe9z. 5,8.9. 1 P\xe9t. 2,12.']

A törvény igazi betöltése

17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, * hanem inkább, hogy betöltsem. [u'r\xe9sz 3,15. R\xf3m. 3,31. 10,4.']

18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, * a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. [u'Luk. 16,17. 21,33.']

19 Valaki azért * csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. [u'Jak. 2,10.']

20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az * ítéletre. [u'2 M\xf3z. 20,13. 21,12. 3 M\xf3z. 24,17. 5 M\xf3z. 17,8.']

22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik * az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. [u'1 J\xe1n. 3,15.']

23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

24 Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb * békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. [u'M\xe1rk 11,25.']

25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton * vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged. [u'r\xe9sz 6,14.15. 18,35. Luk. 12,58.59.']

26 Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

27 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: * Ne paráználkodjál! [u'2 M\xf3z. 20,14.']

28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak * okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. [u'J\xf3b 31,1. 2 P\xe9t. 2,14.']

29 Ha pedig a te jobb * szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. [u'r\xe9sz 18,8.9. M\xe1rk 9,43.47. Kol. 3,5.']

30 És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

31 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról * való levelet. [u'r\xe9sz 19,3.9. 5 M\xf3z. 24,1.']

32 Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, * paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik. [u'M\xe1rk 10,11.12. Luk. 16,18. 1 Kor. 7,10.11.']

33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az * Úrnak tett esküidet. [u'2 M\xf3z. 20,7. 3 M\xf3z. 19,12. 4 M\xf3z. 30,3.']

34 Én pedig azt mondom néktek: * Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az † az Istennek királyi széke; [u'r\xe9sz 23,16\u201322.'] ; [u'\xc9sa. 66,1. Csel. 7,49.']

35 Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a * nagy Királynak városa; [u'Zsolt. 48,3.']

36 Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;

37 Hanem legyen a ti * beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. [u'2 Kor. 1,17. Jak. 5,12.']

38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet * szemért és fogat fogért. [u'3 M\xf3z. 24,19.20.']

39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb * felől, fordítsd felé a másik orczádat is. [u'J\xe1n. 18,22.23. 3 M\xf3z. 19,18.']

40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda * néki a felsőt is. [u'1 Kor. 6,7.']

41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.

42 A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd * felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. [u'3 M\xf3z. 19,18.']

44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek * ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, † és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. [u'2 M\xf3z. 23,4.5. R\xf3m. 12,14.20.'] ; [u'Luk. 23,34. Csel. 7,59.']

45 Hogy * legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. [u'Ef\xe9z. 5,1.']

46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?

48 * Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. [u'3 M\xf3z. 19,2.']