MÁTÉ EVANGYÉLIOMA

4. fejezetJézus a Sátántól kisértetik

1 Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, * hogy megkisértessék az ördögtől. [u'Zsid. 4,15.']

2 És mikor * negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. [u'2 M\xf3z. 34,28. 1 Kir. 19,8.']

3 És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak * kenyerekké. [u'1 M\xf3z. 3,17.']

4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: * Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. [u'5 M\xf3z. 8,3.']

5 Ekkor vivé őt az ördög a * szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. [u'r\xe9sz 27,53.']

6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: * Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. [u'Zsolt. 91,11.12.']

7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: * Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. [u'5 M\xf3z. 6,16.']

8 Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: * Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. [u'5 M\xf3z. 6,13.']

11 Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és * szolgálnak vala néki. [u'J\xe1n. 1,51. Zsid. 1,6.14.']

Jézus megkezdi tanítói munkáját

12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy * János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; [u'r\xe9sz 14,3. M\xe1rk 1,14.']

13 És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;

14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:

15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,

16 A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság * támada. [u'\xc9sa. 9,1.2.']

17 Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: * Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. [u'r\xe9sz 3,2. M\xe1rk 1,15.']

Jézus elhívja első tanítványait

18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta * két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. [u'M\xe1rk 1,16\u201318.']

19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket * halásszatok. [u'r\xe9sz 13,47. Ez\xe9k. 47,10.']

20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, * követék őt. [u'r\xe9sz 19,27.']

21 És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.

22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.

Jézus minden betegséget gyógyít

23 És * bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. [u'M\xe1rk 1,39. Luk. 4,15.44. Csel. 10,38.']

24 És elterjede az ő híre egész Siriában: és * hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. [u'M\xe1rk 6,55.']

25 És nagy * sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról. [u'M\xe1rk 3,7\u20138. Luk. 6,17\u201319.']