MÁTÉ EVANGYÉLIOMA

3. fejezetJános megtérést prédikál

1 Azokban a napokban pedig eljöve * Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában. [u'Luk. 1,13. 3,2.']

2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek * országa. [u'r\xe9sz 4,17.']

3 Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: * Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. [u'\xc9sa. 40,3. J\xe1n. 1,23.']

4 Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, * és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. [u'2 Kir. 1,8.']

5 Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.

6 És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.

7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak * fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? [u'Luk. 3,7.']

8 Teremjetek hát * megtéréshez illő gyümölcsöket. [u'Luk. 3,8.']

9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám * a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. [u'Luk. 3,8. J\xe1n 8,39. R\xf3m. 2,28.29. 4,12.']

10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt * nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. [u'Luk. 3,9.']

11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a * ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; † ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. [u'M\xe1rk 1,8. J\xe1n. 1,26.27.33.'] ; [u'Csel. 1,5.']

12 A kinek szóró lapát van az ő kezében, * és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. [u'r\xe9sz 13,30.']

János megkereszteli Jézust

13 Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy * megkeresztelkedjék ő általa. [u'M\xe1rk 1,9.10. Luk. 3,21.']

14 János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?

15 Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.

16 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az * Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. [u'M\xe1rk 1,10. Luk. 3,21.22. J\xe1n. 1,32.']

17 És ímé egy égi hang ezt mondja vala: * Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben † én gyönyörködöm. [u'r\xe9sz 17,5. M\xe1rk 1,11. Luk. 3,22.'] ; [u'\xc9sa. 42,1.']