MÁTÉ EVANGYÉLIOMA

16. fejezetA farizeusok jelkívánása és kovásza

1 És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik * mennyei jelt. [u'r\xe9sz 12,38.']

2 Ő pedig felelvén, monda * nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég. [u'Luk. 12,54\u201356.']

3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit * pedig nem tudjátok? [u'r\xe9sz 11,4.']

4 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; * és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne. [u'r\xe9sz 12,39.40.']

5 És az ő tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.

6 Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek * a farizeusok és sadduczeusok kovászától. [u'M\xe1rk 8,15. Luk. 12,1.']

7 Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.

8 Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh * kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?! [u'r\xe9sz 6,30.']

9 Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az * ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? [u'r\xe9sz 14,17\u201321.']

10 Sem a * négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? [u'r\xe9sz 15,34\u201338.']

11 Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától!?

12 Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától őrizkedjenek.

Péter vallástétele és a kulcsok

13 Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi * környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? [u'M\xe1rk 8,27\u201330. Luk. 9,18\u201321.']

14 Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő * Jánosnak, mások † Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. [u'r\xe9sz 14,2.'] ; [u'r\xe9sz 17,10.']

15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te * vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. [u'J\xe1n. 6,6\u20139.']

17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem * test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. [u'Gal. 1,15.16.']

18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a * kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. [u'J\xe1n. 1,42. Ef\xe9z. 2,20.']

19 És néked adom a mennyek országának kulcsait; * és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. [u'r\xe9sz 18,18.']

20 Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se * mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. [u'r\xe9sz 17,9. M\xe1rk 8,30. Luk. 9,21.']

Jézus először jelenti szenvedéseit. Krisztus követése

21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki * Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon † föltámadni. [u'r\xe9sz 17,22. 20,18. M\xe1rk 8,31. 9,31. 10,33. Luk. 9,22. 17,25. 24,7.'] ; [u'r\xe9sz 12,40. J\xe1n. 2,19.']

22 És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.

23 Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

24 Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni * akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, † és kövessen engem. [u'M\xe1rk 8,34. Luk. 9,23.'] ; [u'r\xe9sz 10,38.39.']

25 Mert a ki meg akarja tartani * az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. [u'r\xe9sz 10,39. M\xe1rk 8,35. Luk. 9,24. 17,33. J\xe1n. 12,25.']

26 Mert mit használ * az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? [u'M\xe1rk 8,36. Luk. 9,25.']

27 Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor * megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. [u'R\xf3m. 2,6.']

28 Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, * a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni † az ő országában. [u'M\xe1rk 9,1.'] ; [u'r\xe9sz 10,23.']