MÁTÉ EVANGYÉLIOMA

1. fejezetKrisztus nemzetségi táblázata

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való * könyv. [u'Luk. 3,23\u201338.']

2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és * testvéreit; [u'1 M\xf3z. 21,3.12. 25,26. 29,35. 49,10.']

3 Júda nemzé * Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom † nemzé Arámot; [u'1 M\xf3z. 38,29.30.'] ; [u'Ruth 4,18\u201322.']

4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

6 Isai * nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az † Uriás feleségétől; [u'Ruth 4,18\u201322.'] ; [u'2 S\xe1m. 12,24.']

7 Salamon nemzé * Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; [u'1 Kr\xf3n. 3,10\u201316.']

8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé * Ákházt; Ákház † nemzé Ezékiást; [u'2 Kir. 15,7\u201338.'] ; [u'2 Kir. 16,20.']

10 Ezékiás nemzé * Manassét; Manassé nemzé † Ámont; Ámon nemzé Jósiást; [u'2 Kir. 20,21.'] ; [u'2 Kir. 21,18.23.26.']

11 Jósiás nemzé * Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. [u'1 Kr\xf3n. 3,15\u201317.']

12 A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé * Saláthielt; Saláthiel nemzé † Zorobábelt; [u'1 Kr\xf3n. 3,17.'] ; [u'Ezsdr. 3,2.']

13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;

14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a * ki Krisztusnak neveztetik. [u'r\xe9sz 27,17.22.']

17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

Krisztus fogantatása, neve, születése

18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a * Szent Lélektől. [u'Luk. 1,35.']

19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.

20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a * mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. [u'vers 18.']

21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét * Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét † annak bűneiből. [u'Luk. 1,31.'] ; [u'Csel. 4,12.']

22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:

23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, * a mi azt jelenti: Velünk az Isten. [u'\xc9sa. 7,14.']

24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

25 És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az * ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. [u'Luk. 2,7.']