MALAKIÁS KÖNYVE

3. fejezetA Messiás útegyengetője és az Úr eljövetele

1 Ímé, elküldöm én az én * követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, † a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. [u'M\xe1t\xe9 11,7.10.14.'] ; [u'M\xe1t\xe9 3,11.13.']

2 De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, * és a ruhamosóknak lúgja! [u'\xc1m\xf3s 5,18. M\xe1t\xe9 3,12.13.']

3 És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak.

4 És kedves lesz az Úrnak * a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. [u'R\xf3m. 12,1.2.']

5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, a kik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és a kik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura.

6 Mert én, az Úr, meg nem * változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg! [u'Zsolt. 33,11. Jak. 1,17.']

7 Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, * és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg? [u'Zak. 1,3. Ez\xe9k. 18,30\u201332.']

8 Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel * és az áldozni valóval. [u'P\xe9ld. 3,9. Nehem. 13,10.']

9 Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!

10 Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

11 És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.

12 És boldognak * mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura. [u'\xc9sa. 62,2\u20134.']

13 Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?

14 Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, * hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt? [u'Jer. 44,17.18.']

15 Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!

16 Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.

17 És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt.

18 És megtértek és meglátjátok, hogy különbség vanaz igaz és a gonosz között, az Isten szolgája * között és a között, a ki nem szolgálja őt. [u'Zsolt. 58,12. Ez\xe9k. 9,4\u20138.']