MÓZES III. KÖNYVE

24. fejezetA mécsekről és szent kenyerekről való törvény

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta * faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak. [u'2 M\xf3z. 27,20.']

3 A bizonyság függönyén kivül, a gyülekezet sátorában úgy helyheztesse el azokatÁron, hogy estvétől fogva reggelig az Úr előtt legyenek. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél.

4 A tiszta aranygyertyatartóra rakja fel a mécseket; * az Úr előtt legyenek szüntelen. [u'2 M\xf3z. 25,37.']

5 És végy lisztlángot, és süss abból tizenkét lepényt; két tized efábóllegyen egy lepény.

6 És helyheztesd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta aranyasztalra az Úr elé.

7 És tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett, tűzáldozatul az Úrnak.

8 Szombat napról szombat napra rakja fel azt apapaz Úr elé szüntelen; örök szövetség ez Izráel fiaival.

9 Azután legyen az Ároné és az ő fiaié, * a kik egyék meg azokat szent helyen, mert mint igen szentséges, az övé az, az Úrnak tűzáldozataiból, örök rendelés szerint. [u'r\xe9sz 21,22.']

Az istenkáromló megköveztetik

10 Kiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, a ki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi.

11 És káromlá az izráelbeli asszony fia az Istennevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.

12 És őrizet alá * veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől. [u'4 M\xf3z. 15,34.']

13 Szóla azért az Úr Mózesnek, mondván:

14 Vidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, a kik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet.

15 Izráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.

16 És a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnaknevét, halállal lakoljon.

Az emberölés és testi sértés büntetése

17 Ha valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon.

18 Ha pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt: barmot baromért.

19 És ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:

20 Törést * törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. [u'M\xe1t\xe9 5,38.39.']

21 A ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.

22 Egy törvény legyen nálatok: a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

23 Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.