MÓZES III. KÖNYVE

18. fejezetKözeli rokonok házassága és más nagy bűnök tiltatnak

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd nékik: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

3 Ne cselekedjetek úgy, a mint Égyiptom földén cselekesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, a mint Kanaán földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok.

4 Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

5 Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, a melyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr.

6 Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr.

7 A te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd; a te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét.

8 A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, * a te atyádnak szemérme az. [u'r\xe9sz 20,11. 1 Kor. 5,1.']

9 A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek * szemérmét, akár otthon született, akár kivül született legyen; fel ne fedd szemérmöket. [u'r\xe9sz 20,17.']

10 A te fiad leányának szemérmét, vagy a te leányod leányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok.

11 A te atyád felesége * leányának szemérmét, a ki a te atyádnak magzatja, leánytestvéred ő, fel ne fedd ennek szemérmét. [u'r\xe9sz 20,17.']

12 A te atyád leánytestvérének * szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak vér szerint való rokona ő. [u'r\xe9sz 20,19.']

13 A te anyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő.

14 A te atyád fiútestvérének * szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelgess, nagynénéd ő. [u'r\xe9sz 20,20.']

15 A te menyednek szemérmét fel ne fedd; a te fiadnak felesége ő: ne fedd fel az * ő szemérmét. [u'r\xe9sz 20,12.']

16 A te fiútestvéred feleségének szemérmét fel ne fedd; a te fiútestvérednek szemérme * az. [u'r\xe9sz 20,21.']

17 Valamely asszonynak és az ő leányának * szemérmét fel ne fedd; az ő fiának leányát, vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed; mert vér szerint való rokonok ők; fajtalankodás ez. [u'r\xe9sz 20,14.']

18 De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded ő mellette amannak szemérmét az ő életében.

19 Asszonyhoz ne közelgess, az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. * [u'r\xe9sz 20,18.']

20 És a te felebarátodnak * feleségéhez se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. [u'r\xe9sz 20,10.']

21 A te magzatodból * ne adj, hogy oda áldozzák a Moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr. [u'r\xe9sz 20,2. 2 Kir. 17,17.']

22 Férfiúval * ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az. [u'r\xe9sz 20,13. R\xf3m. 1,24.27.']

23 És semmiféle barommal * se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt; fertelmesség az. [u'r\xe9sz 20,15.']

24 Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül; mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magokat, kiket én kiűzök ti előletek.

25 És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait.

26 Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ez útálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény:

27 (Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld),

28 Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely * előttetek van. [u'5 M\xf3z. 18,12.13.']

29 Mert a ki megcselekszik valamit ez útálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.

30 Tartsátok meg azért a mit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek amaz útálatos szokásokból, a melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.