JÚDÁS KÖZÖNSÉGES LEVELE

1. fejezetBeköszöntő

1 Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig * atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak: [u'M\xe1t. 13,55.']

2 Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.

Óvás gonosz ámítóktól

3 Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a * hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott. [u'1 Tim. 1,18.']

4 Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.

5 Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer mártudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette. * [u'4 M\xf3z. 14,35. 1 Kor. 10,5.']

6 És az * angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. [u'J\xe1n. 8,44.']

7 Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk,örök tűznek büntetését szenvedvén. * [u'1 M\xf3z. 19,4\u201325.']

8 Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet * megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják. [u'2 P\xe9t. 2,10.11.']

9 Pedig * Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván † Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon ** meg téged az Úr! [u'D\xe1n. 12,1.'] ; [u'5 M\xf3z. 34,1\u20136.'] ; [u'Zak. 3,2.']

10 Ezek pedig azokat káromolják, a miket * nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak. [u'2 P\xe9t. 2,12.15.']

11 Jaj nékik! mert a * Kain útján indultak el, és † a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és ** a Kóré ellenkezésével vesztek el. [u'1 M\xf3z. 4,8.'] ; [u'4 M\xf3z. 31,16.'] ; [u'4 M\xf3z. 16,1.']

12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;

13 Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. * [u'\xc9sa. 57,20. 2 P\xe9t. 2,17.']

14 Ezekről is prófétált * pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, [u'1 M\xf3z. 5,21.']

15 Hogy * ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. [u'M\xe1t. 25,31. D\xe1n. 7,9.']

16 Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.

17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.

18 Mert azt mondták néktek, hogy az * utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. [u'1 Tim. 4,1. 2 P\xe9t. 3,3.']

19 Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.

Intés a hitben és tiszta tudományban való állhatatosságra

20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,

21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

22 És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.

23 Másokat pedig * rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a † ruhát is, a melyet a test beszennyezett. [u'Jak. 5,19.20.'] ; [u'Jel. 3,4.']

Befejezés

24 Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, * [u'1 Thess. 5,23. Fil. 1,10.']

25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen. * [u'R\xf3m. 16,27. 1 Tim. 1,17.']