JÓZSUÉ KÖNYVE

5. fejezetA kananeusok félelme

1 Lőn pedig, a mint meghallák az Emoreusok minden királyai, a kik a Jordánon túl laknak napnyugot felé, és a Kananeusok * minden királyai, a kik a tenger mellett laknak vala, hogy kiszáraztotta az Úr a Jordánnak vizét az Izráel fiai előtt, a míg általjöttünk vala; megolvada az ő szívök, † és nem vala többé bátorság bennök Izráel fiai miatt. [u'4 M\xf3z. 13,30.'] ; [u'r\xe9sz 2,9\u201311.24.']

Körülmetélkedés Kanaán földén

2 Ez időben monda az Úr Józsuénak: Csinálj magadnak * kőkéseket, és másodszor † is metéld körül az Izráel fiait. [u'2 M\xf3z. 4,25.'] ; [u'r\xe9sz 5,1. 1 M\xf3z. 17,10.23.27.']

3 És csinála Józsué magának kőkéseket, és körülmetélé Izráel fiait a körülmetéletlenség halmán.

4 Az ok pedig, a miért körülmetélé őket Józsué, ez: Mindaz a nép, a mely kijött vala Égyiptomból; a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak vala a pusztában, * útközben, a míg jöttek vala Égyiptomból. [u'4 M\xf3z. 14,21\u201324. 29\u201334.']

5 Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, a mely kijött vala; de azt a népet, a mely a pusztában született, útközben, a míg jöttek vala Égyiptomból, nem metélték vala körül;

6 Mert negyven esztendeig * jártak Izráel fiai a pusztában, mialatt elemészteték † a hadakozó férfiaknak egész népsége, a kik Égyiptomból jöttek vala ki, mivelhogy nem hallgattak vala az Úr szavára; a kiknek megesküdt az Úr, hogy nem láttatja meg velök a földet, a mely felől megesküdt vala az Úr az ő atyáiknak, hogy nékünk adja azt a tejjel és ** mézzel folyó földet. [u'4 M\xf3z. 14,34.'] ; [u'4 M\xf3z. 14,21.23.'] ; [u'2 M\xf3z. 3,8.']

7 Fiaikat állította vala azért helyökbe, ezeket metélé körül Józsué, mert körülmetéletlenek valának, mivelhogy nem metélék vala körül őket az útban.

8 Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett vala, veszteg lőnek az ő helyökön a táborban, míglen meggyógyulának.

9 És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Égyiptom gyalázatát; ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig.

Páskha ünnep. A manna megszünik

10 És Gilgálban * táborozának Izráel fiai, és megkészíték a páskhát a hónapnak tizennegyedik napján, estve, Jérikhónak mezején. [u'r\xe9sz 4,19.']

11 És evének a föld terméséből a páskhának másodnapján * kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon. [u'2 M\xf3z. 12,18.19. 3 M\xf3z. 23,5.']

12 És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, * és nem volt többé mannájok az Izráel fiainak; hanem Kanaán földének gyümölcséből evének abban az esztendőben. [u'2 M\xf3z. 16,4. 14\u201335.']

Józsuénak Isten angyala jelenik meg

13 Lőn pedig, a mikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül?

14 Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme * vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arczczal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának? [u'2 M\xf3z. 14,19.20.']

15 És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, * mert szent a hely, a melyen állasz. És úgy cselekedék Józsué. [u'2 M\xf3z. 3,5.']