JÓZSUÉ KÖNYVE

23. fejezetJózsué összegyűjti az egész Izráelt intésének meghallgatására

1 Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat * adott vala az Úr Izráelnek minden ő körülötte lévő ellenségeitől: megvénhedék Józsué † és megidősödék. [u'r\xe9sz 21,44.'] ; [u'r\xe9sz 13,1.']

2 Előhívá ekkor Józsué az egész Izráelt, annak véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és monda nékik: Én megvénhedtem és megidősödtem.

3 Magatok is láttatok mindent, a mit az Úr, a ti Istenetek mind eme népekkel cselekedett ti előttetek; mivelhogy maga az Úr, a ti * Istenetek harczolt érettetek. [u'5 M\xf3z. 1,30. 3,22.']

4 Ímé elosztám néktek sors által a fennmaradt népeket örökségül a ti nemzetségeitek szerint, a Jordántól kezdve, és mindazokat a népeket, a melyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől.

5 Az Úr pedig, a ti Istenetek kiűzi őket a ti orczátok elől, és kiűzi őket ti előletek, hogy örököseivé legyetek az ő földüknek, a mint megmondotta vala * néktek az Úr, a ti Istenetek. [u'5 M\xf3z. 7,1.2. 17\u201324.']

6 Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mind azt, a mi meg van írva a Mózes törvényének könyvében; hogy el ne távozzatok * attól se jobbkézre, se balkézre; [u'r\xe9sz 1,7. 5 M\xf3z. 5,32. 28,14.']

7 Hogy össze ne elegyedjetek * ezekkel a népekkel, azokkal, a melyek fenmaradtak közöttetek; isteneiknek nevét ki se ejtsétek, † azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nékik, se előttök meg ne hajoljatok; [u'5 M\xf3z. 7,1\u20136.'] ; [u'2 M\xf3z. 23,13.14. Jer. 5,7. Sof. 1,5.']

8 Hanem ragaszkodjatok * az Úrhoz, a ti Istenetekhez, a miképen e mai napig cselekedtetek! [u'5 M\xf3z. 11,22.']

9 Ezért űzött ki az Úr előletek nagy és erős népeket: a mi pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetekben mind e napig.

10 Egy férfiú * közületek elűz ezeret, mert az Úr, a ti Istenetek az, a ki harczol érettetek, a miképen megmondta vala néktek. [u'3 M\xf3z. 26,7.8. 5 M\xf3z. 32,30.']

11 Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!

12 Mert ha elfordulván elfordultok tőleés ragaszkodtok e népek maradékaihoz, a melyek itt maradtak ti közöttetek; és sógorságot köttök ő velök és összeelegyedtek velök és ők veletek:

13 Bizonynyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek; * sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek. [u'2 M\xf3z. 34,12\u201316. 4 M\xf3z. 33,52. Bir. 2,3.']

14 Én pedig ímé megyek * már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem esett † el mindama jó szóból, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból! [u'r\xe9sz 24,29.30. 1 Kir. 2,2.'] ; [u'r\xe9sz 21,45.']

15 De a miképen betelt rajtatok mind az a jó szó, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szólott vala felőletek: akképen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót isaz Úr, míglen kipusztít titeket e jó földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek.

16 Ha általhágjátok * az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét, a melyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt: akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek e jó földről, a melyet ő adott néktek. [u'1 Kir. 9,6\u20138.']