JÓEL KÖNYVE

3. fejezetIsten megítéli az ő népe ellenségeit

1 Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:

2 Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, * és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen; [u'vers 12.']

3 Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.

4 Sőt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam * állani, nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat! [u'Ez\xe9k. 26,2. Ezsdr. 1,1\u201311.']

5 Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;

6 És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, * hogy messze vessétek őket határaiktól: [u'Ez\xe9k. 27,13.']

7 Ímé, kiindítom * őket a helyből, a hova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat. [u'Jer. 25,12. Ezsdr. 1,1\u201311.']

8 És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert eztvégezte az Úr.

Isten népének szabadulása és boldogsága

9 Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!

10 Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is:Hős vagyok!

11 Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet!

12 Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt,hogy megítéljek minden népeket.

13 Ereszszétek néki a sarlót, * mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk! [u'r\xe9sz 2,24. Jel. 14,15\u201320.']

14 Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!

15 A nap és hold * elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket; [u'r\xe9sz 2,10.31. Ez\xe9k. 32,7.8.']

16 Az Úr pedig megharsan a Sionról * és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége! [u'r\xe9sz 2,10. Jer. 25,30.']

17 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, * a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, † és idegenek nem vonulnak át többé rajta. [u'Zsolt. 132,13.14.'] ; [u'\xc9sa. 4,2\u20135.']

18 És majd azon a napon * a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad † az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét. [u'r\xe9sz 2,23\u201326. \xc1m\xf3s. 9,13.14.'] ; [u'Ez\xe9k. 47,1\u20139.']

19 Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan vért ontottak * azoknak földén. [u'Ez\xe9k. 25,13. 29,9. 32,15.']

20 De a Júda örökké * megmarad; Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. [u'\xc1m\xf3s 9,14.15.']

21 És kitisztítom * vérökből, a melyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye! [u'\xc9sa. 4,3.']