JÓB KÖNYVE

34. fejezetElihu második beszéde: feddi Jóbnak vakmerő szavait. A Mindenható az ítéletet el nem fordítja

1 És szóla Elihu, és monda:

2 Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!

3 Mert a fül * próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt. [u'r\xe9sz 12,11.']

4 Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?

5 Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.

6 Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; * halálos nyíl találthibám nélkül! [u'r\xe9sz 27,5\u20137.']

7 Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.

8 És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, * és az istentelen emberekkel jár! [u'r\xe9sz 22,5\u20139. 23,12.']

9 Mert azt mondja: Nem használ az * az embernek, ha Istennel békességben él. [u'Malak. 3,14.']

10 Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a * gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság! [u'r\xe9sz 8,3.']

11 Sőt inkább, a mint cselekszik * az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres. [u'M\xe1t\xe9 16,27.']

12 Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

13 Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?

14 Ha csak ő magára volna gondja, lelkét * és lehellését magához vonná: [u'Zsolt. 104,29.']

15 Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.

16 Ha tehát van eszed, halld meg ezt, ésa te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!

17 Vajjon, a ki gyűlöli az * igazságot, kormányozhat-é? † Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é? [u'r\xe9sz 31,21.23.'] ; [u'1 M\xf3z. 18,25.']

18 A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!

19 A ki nem nézi a fejedelmek személyét * és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő † kezének munkája. [u'r\xe9sz 37,23. 5 M\xf3z. 10,17.'] ; [u'r\xe9sz 31,15.']

20 Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor * felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas iseltűnik kéz nélkül! [u'r\xe9sz 27,19\u201323.']

21 Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.

22 Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;

23 Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, * hogy az Isten elé kerüljön ítéletre! [u'1 M\xf3z. 18,25.']

24 Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.

25 Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.

26 Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket * olyan helyen, a hol látják. [u'Zsolt. 28,5.']

27 A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,

28 Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását * meghallja. [u'Jak. 5,3.4.']

29 Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? * Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt; [u'R\xf3m. 8,61.']

30 Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.

31 Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;

32 A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!

33 Avagy te szerinted fizessen-é csak azért, mert ezt megveted, éshogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!

34 Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:

35 Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.

36 Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!

37 Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.