JÁNOS EVANGYÉLIOMA

1. fejezetAz örökkévaló Ige testté lett

1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

2 Ez kezdetben az Istennél vala.

3 Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

4 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;

5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

6 Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.

7 Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.

8 Nem ő vala a világosság, hanem jött,hogy bizonyságot tegyen a világosságról.

9 Az igazi világosság eljött volt mára világba, a mely megvilágosít minden embert.

10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.

11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.

12 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;

13 A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

15 János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, * mert előbb volt nálamnál. [u'vers 27.30.']

16 És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedigés az igazság Jézus Krisztus által lett.

18 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.

Keresztelő János bizonyságtétele az Isten Bárányáról

19 És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?

20 És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok * a Krisztus. [u'r\xe9sz 3,28.']

21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.

22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?

23 Monda: * Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta. [u'\xc9sa. 40,3.']

24 És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:

25 És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?

26 Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.

27 Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, * a kinek én nem † vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam. [u'vers 15.30.'] ; [u'M\xe1t. 3,11.']

28 Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.

29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az * Istennek ama báránya, a ki † elveszi a világ bűneit! [u'Jel. 5,12.'] ; [u'\xc9sa. 53,7.']

30 Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki * előttem lett, mert előbb volt nálamnál. [u'vers 15.27.']

31 És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.

32 És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; * és megnyugovék ő rajta. [u'M\xe1t. 3,16. M\xe1rk 1,10. Luk. 3,21.']

33 És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel * Szent Lélekkel. [u'M\xe1t. 3,11. Csel. 1,5.']

34 És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.

Jézus első tanítványai

35 Másnap ismét ottállt vala János és kettő az ő tanítványai közül;

36 És ránézvén Jézusra, a mint ottjár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! * [u'vers 29.']

37 És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.

38 Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:

39 Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?

40 Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.

41 A kettő közül, a kik Jánostól ezthallották és őt követték vala, * András volt az egyik, a Simon Péter testvére. [u'M\xe1t. 4,18.']

42 Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);

43 És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna * fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla). [u'M\xe1t. 16,18.19.']

44 A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!

45 Filep pedig Bethsaidából, * az András és Péter városából való volt. [u'r\xe9sz 12,21.']

46 Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, * és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. [u'1 M\xf3z. 3,15. 22,18. 49,10. 5 M\xf3z. 18,15.18. 2 S\xe1m. 7,12. \xc9sa. 4,1. 7,14. 9,6. 40,10.11. 53,1\u201312. Jer. 23,5. 33,14.15. Ez\xe9k. 34,23. 37,24. D\xe1n. 9,24. Mik. 5,2. Zak. 6,12.13. 9,9.']

47 És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é * valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg! [u'r\xe9sz 7,41.']

48 Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.

49 Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.

50 Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel * Királya! [u'Zak. 9,9.']

51 Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.

52 És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, * a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára. [u'1 M\xf3z. 28,12. M\xe1t. 4,11. M\xe1rk 1,13. Luk. 22,43.']