JEREMIÁS KÖNYVE

8. fejezetA legnagyobb gyalázat; pusztulás és száműzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért

1 Abban az időben, azt mondja az Úr, kihányják * majd Júda királyainak csontjait és az ő fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait és a próféták csontjait és Jeruzsálem lakosainak csontjait az ő sírjaikból; [u'3 M\xf3z. 26,30.']

2 És kiterítik azokat a napra és a holdra és az égnek minden serege elé, amelyeket szerettek, és a melyeknek szolgáltak, és a melyek után jártak, és a melyeket kerestek, és a melyek előtt leborultak; nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén!

3 És inkább választja a * halált, mint az életet az egész maradék, mindazok,a kik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken; a holmegmaradtak, a hová kiűztem őket; azt mondja a Seregek Ura! [u'Jel. 9,6.']

4 Ezt is mondjad nékik: Így szól az Úr: Úgy esnek-é el, hogy fel nem kelhetnek? Ha elfordulnak, * nem fordulhatnak-é vissza? [u'Ez\xe9k. 33,11.']

5 Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem népe,örök elfordulással? A csalárdságnak adták magokat, visszafordulni nem akarnak.

6 Figyeltem és hallottam: nem igazán beszélnek, senki sincs, a ki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván: Mit cselekedtem? Mindnyájan az ő * futó-pályájokra térnek, mint a harczra rohanó ló. [u'r\xe9sz 18,11.12.']

7 Még az eszterág is tudja a maga rendeltidejét az égben, és a gerlicze, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniök, de az én népem * nem tudja az Úr ítéletét! [u'r\xe9sz 5,4. \xc9sa. 1,3.']

8 Hogyan mondhatjátok: * Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla! [u'R\xf3m. 2,17\u201323.']

9 Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Ímé, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességök van tehát nékik?

10 Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak; mert kicsinytől fogva nagyig mindnyájan nyereség után nyargalnak; a prófétától fogva a papig mindnyájan hamisságot űznek.

11 És * hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség! [u'r\xe9sz 6,14.15.']

12 Szégyenkezniök kellene, hogy útálatosságot cselekedtek; de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak: ezért * elesnek majd az elesendőkkel; az ő megfenyíttetésök idején elhullanak, azt mondja az Úr. [u'H\xf3s. 4,9.']

13 Végképen véget vetek nékik, azt mondja az Úr! Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt; azt teszem azért, hogy tovavigyék őket.

14 Miért ülünk még?Gyűljetek össze, és menjünk be az erősített városokba, és hallgassunk ott; mert az Úr, a mi Istenünk hallgatásra * juttatott minket, és mérges vizet adott innunk; mert vétkeztünk az Úr ellen! [u'r\xe9sz 9,15. Zsolt. 80,6.7.']

15 Miértbékességre * várni, holott nincs semmi jó; gyógyító időre, holott ímé ittvan az ijedelem. [u'r\xe9sz 14,19.']

16 Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése; méneinek nyerítő hangjától reng az egész föld; és eljőnek és megemésztik e földet és mindenét, a mije van, a várost és annak lakóit.

17 Mert ímé, én vipera-kígyókat bocsátok reátok, a melyek ellen nincsen varázslás, * és megmarnak titeket, azt mondja az Úr! [u'Zsolt. 58,5.6.']

18 Megnyugodhatom-é a nyomorúság felett? Szívem eleped én bennem!

19 Ímé, az én népem leányának kiáltó szava a messze földről: Nincsen-é ott az Úr a Sionon? Nincsen-é azon az ő királya? Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?

20 Elmult az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!

21 Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!

22 Nincsen-é balzsamolaj * Gileádban? Nincsen-é ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya? [u'r\xe9sz 46,11.']