JEREMIÁS KÖNYVE

39. fejezetJeruzsálem bevétetik, Sedékiást kiszúrt szemmel Babilonba viszik

1 Sedékiásnak, * a Júda királyának kilenczedik esztendejében, a tizedik hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt. [u'r\xe9sz 52,4. 2 Kir. 25,1.']

2 Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilenczedikén ledűle a város kőfala.

3 És bemenének a babiloni király fejedelmei mind és leülének a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó, Sársekim, Rabsáris, Nergál-Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak.

4 És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Júda királya és mind a vitézlő férfiak, * elfutamodának és kimenének éjjel a városból a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimenének a pusztába vivő úton. [u'2 Kir. 25,4\u20137.']

5 És űzék őket a káldeai seregek, és elfogák Sedékiást Jerikhó pusztájában, és elhozák őt és elvivék * Nabukodonozornak, a babiloni királynak Riblába, Hamát földére, és ítéletet monda rája. [u'r\xe9sz 32,4. 34,3.']

6 És megölé a babiloni király Sedékiásnak fiait szeme láttára Riblában, és Júdának minden nemeseit is megölé a babiloni király.

7 A Sedékiás szemeit pedig * kitolatá, és vasba vereté őt, hogy elvigye őt Babilonba. [u'1 S\xe1m. 11,2.']

8 A király házát pedig és a nép házait felgyújták a Káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem kőfalait leronták.

9 A nép többi részét pedig, a mely a városban maradt vala: és a szökevényeket, a kik hozzá szöktek vala, a nép többi részét, a még megmaradottakat * elvivé Nabuzáradán, a poroszlók feje, Babilonba. [u'Sof. 1,18.']

10 A nép szegényeit pedig, a kiknek semmijök sem vala, ott hagyá Nabuzáradán, a poroszlók feje, Júda földében, és ada nékik szőlőket és szántóföldeket azon a napon.

Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti

11 Jeremiás felől pedig parancsot ada Nabukodonozor, a babiloni * király Nabuzáradánnak, a poroszlók fejének, mondván: [u'r\xe9sz 15,11.']

12 Vedd őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okozz néki, hanem azt cselekedd vele, a mit * ő akar. [u'r\xe9sz 40,4.5.']

13 És elkülde Nabuzáradán, a poroszlók feje, és Nebusázban, Rabsáris és Nergál-Sarézer, Rabmág és a babiloni királynak több főembere.

14 Elküldének, mondom,és elhozák Jeremiást a tömlöcz pitvarából, és rábízák őt Gedáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy haza vigye őt, és lakozzék a nép között.

15 Az Úr pedig szóla Jeremiáshoz, mikor ő még a tömlöcz pitvarában fogva vala, mondván:

16 Menj el, és szólj * Ebed-Melekkel, a szerecsennel, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én beteljesítem e város kárára és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok. [u'r\xe9sz 38,7\u201313.']

17 És azon a napon megszabadítlak téged, azt mondja az Úr, és nem adatol amaz emberek kezébe, a kiktől félsz.

18 Hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységed volt bennem, azt mondja az Úr.