JEREMIÁS KÖNYVE

22. fejezetJövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen

1 Ezt mondja az Úr: Menj alá a Júda királyának házába, és beszéld el ezeket:

2 És ezt mondd: Halld meg az Úr szavát, Júda királya, a ki a Dávid királyi székében ülsz, te és a te szolgáid, és a te néped, a kik bejártok e kapukon!

3 Ezt mondja az Úr: Tegyetek * ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok ésrajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok. [u'r\xe9sz 21,12.']

4 Mert ha ezt cselekszitek, akkor királyok mennek be e háznak * kapuin, a kik a Dávid székébe ülnek, szekereken és lovakon menvén ő, az ő szolgái és az ő népe. [u'r\xe9sz 17,25.']

5 Ha pedig nem hallgattok e szókra, én magamra * esküszöm, azt mondja az Úr, hogy elpusztul e ház. [u'Zsid. 6,13.']

6 Mert így szól az Úr a Júda királyának házához: HaGileád volnál nékem és a Libánon feje: mégis elpusztítlak téged, minta városokat, a melyekben nem laknak.

7 És felkészítem ellened a rablókat, mindeniket az ő fegyverével, és kivágják a te válogatott czédrusaidat, és a tűzre vetik.

8 És sok nép megy át e városon, és ezt mondják egymásnak: Miért mívelte az Úr * ezt e nagy várossal? [u'2 M\xf3z. 29,24.25.']

9 És ezt mondják: Azért, mert elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek frigyét, és idegen istenek előtt borultak le és azoknak szolgáltak.

10 Ne sirassátok a halottat és ne bánkódjatok érte, hanem azt sirassátok, a ki elment, mert nem jő vissza többé, és az ő szülőföldjét nem látja meg.

11 Mert ezt mondja az Úr Sallum felől, Jósiásnak, a Júda királyának fia felől, a ki uralkodik az ő atyja, Jósiás * helyett: A ki kimegy e helyből, nem tér többé ide vissza. [u'2 Kir. 23,31\u201334.']

12 Hanem a helyen, a hová rabságra vitték, ott hal meg, és e földet nem látja többé.

13 Jaj annak, a ki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul; a ki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét néki meg nem adja.

14 A ki ezt mondja: Nagy házat építek magamnak és tágas felházakat, és ablakait kiszélesíti és czédrusfával béleli meg és megfesti czinóberrel.

15 Király vagy-é azért, hogy czédrus után kivánkozol? A te atyád nem evett és ivott-é? De igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt.

16 Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jó volt dolga. Nem ez-é az igaz ismeret felőlem? azt mondja az Úr!

17 De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre * vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére. [u'Ez\xe9k. 19,6.7.']

18 Azért ezt mondja az Úr Joákimnak, Jósiás, * Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj atyám! Jaj húgom! nem siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének. [u'2 Kr\xf3n. 36,4\u20136.']

19 Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják * és elvetik Jeruzsálem kapuin kivül! [u'\xc9sa. 14,19. Pr\xe9d. 6,3.']

20 Menj fel a Libánonra és kiálts, és a Básánon emeld fel szódat és kiálts az Abarimról, mert szeretőid mind tönkre jutottak.

21 Szóltam néked, mikor jól volt dolgod, deezt mondottad: Nem * hallom. Ifjúságodtól fogva ez a te szokásod, hogy nem hallgattad az én szómat! [u'r\xe9sz 18,12.']

22 Minden pásztorodat szél emészti meg, és a szeretőid rabságra mennek; akkor szégyent vallasz majd és pironkodol minden gonoszságodért.

23 Te, a ki a Libánonon lakozol, a czédrusfákon fészkelsz: hogy fogsz majd nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg, a gyermekszülő vajudása?

24 Élek én, azt mondja az Úr, hogy ha Kóniás; * Joákimnak, a Júda királyának fia pecsétgyűrű † volna is az én jobbkezemben: mindazáltal onnan lerántanálak. [u'2 Kir. 24,8\u201316.'] ; [u'Agge. 2,23.']

25 És odaadlak téged a te lelked keresőinek kezébe, és azoknak kezébe, a kiknek tekintetétől félsz, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és a Káldeusoknak kezébe.

26 És elvetlek téged és a te anyádat, a ki szűlt téged, idegen földre, a melyben nem születtetek, és ott haltok meg.

27 És nem jőnek vissza arra a földre, a melyre az ő lelkök visszajőni kivánkozik.

28 Avagy útálatos és * elromlott edény-é ez a férfiú, ez a Kóniás, avagy oly edény-é, amelyben semmi gyönyörűség nincsen? Miért lökték el őt és az ő magvát, és dobták olyan földre, a melyet ők nem ismernek? [u'H\xf3s. 8,8.']

29 Föld, * föld, föld! halld meg az Úrnak szavát! [u'\xc9sa. 1,2.']

30 Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, a kinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében; mert senkinek, a ki az ő magvából a Dávid székében * ül, nem lesz jó állapotja, és nem uralkodik többé Júdában. [u'2 Kir. 24,1\u20137. 25,1\u20137.']