JEREMIÁS KÖNYVE

16. fejezetJúda elpusztulása és számüzetése bálványozása miatt

1 Majd szóla az Úr nékem, mondván:

2 Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek néked fiaid és leányaid ezen a helyen!

3 Mert ezt mondja az Úr a fiak felől és leányok felől, a kik ezen a helyen születnek, és anyjaik felől, a kik szülik őket, és atyjaik felől, a kik nemzették őket e földön:

4 Keserves halállal * halnak meg, nem sirattatnak el és el sem temettetnek; ganéjjá lesznek a föld színén, s fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestök az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül. [u'r\xe9sz 15,3. Siral. 2,21.22.']

5 Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne vígasztald őket; mert megvontam e néptől az én békességemet, azt mondja az Úr: az * irgalmasságot és kegyelmet. [u'r\xe9sz 15,1\u20136.']

6 És meghalnak nagyok és kicsinyek e földön; el sem temetik, meg sem siratják őket, sem össze nem * metélik magokat, sem hajokat ki nem tépik ő érettök. [u'3 M\xf3z. 19,28.']

7 Kenyeretsem törnek nékik a gyászoláskor, hogy vígasztalják őket a meghaltért; a vígasztalás poharával sem itatják őket az ő atyjokért és anyjokért.

8 A lakodalmas házba se menj be, hogy leülj velök enni és inni.

9 Mert azt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene: Ímé, én megszüntetem e helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigasságnak * szavát és az örömnek szavát, a vőlegénynek szavát és a menyasszonynak szavát. [u'\xc9sa. 24,7\u20139. \xc1m\xf3s 8,10.']

10 És hogyha tudtára adod e népnek mind e határozatokat, és ezt mondják néked: Miért határozta * az Úr ellenünk mindezt a nagy gonoszt; és micsoda a mi bűnünk és micsoda a mi vétkünk, a melylyel vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen? [u'r\xe9sz 5,19.']

11 Akkor ezt mondd nékik: Azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja az Úr, és idegen istenek után jártak, és azoknak szolgáltak és azokat imádták, engem pedig elhagytak, és az én törvényemet meg nem tartották.

12 És ti * gonoszabbul cselekedtetek, mint atyáitok; mert ímé, ti mindnyájan a ti gonosz szívetek hamisságát követitek, nem hallgatva reám. [u'r\xe9sz 7,26.']

13 Azért kivetlek * titeket e földből arra a földre, a melyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel; mivelhogy nem könyörülök rajtatok. [u'5 M\xf3z. 28,64.65.']

Izráel visszahozatala Babilonból

14 Azért ímé, eljőnek a napok, ezt mondja az Úr, a mikor nem mondják többé; Él az Úr, a ki felhozta Izráel fiait Égyiptom földéről;

15 Hanem ezt:Él az Úr, a ki felhozta Izráel fiait * északnak földéről és mindama földekről, a melyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket az † ő földjükre, a melyet az ő atyáiknak adtam. [u'r\xe9sz 23,7.8.'] ; [u'Ez\xe9k. 28,25.26.']

16 Ímé én sok halász után küldök, ezt mondja az Úr, hogy halászszák ki őket; azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadászszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is.

17 Mert szemmel tartom * minden útjokat; nem rejtőzhettek el orczám elől, és nincsen elfedve az ő bűnök szemeim elől. [u'J\xf3b. 34,21.']

18 Előbb azonban megfizetek nékik az ő bűneikért és vétkeikért kétszeresen, mert megszentségtelenítették az én földemet az ő * útálatosságaiknak holttestével, és betöltötték az én örökségemet az ő fertelmességeikkel. [u'r\xe9sz 3,2. Ez\xe9k. 43,7.8.']

19 Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jőnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneketbírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.

20 Csinálhat-é az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek!

21 Azért ímé, megismertetem velök ez úttal, megismertetem velök az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.