JEREMIÁS KÖNYVE

13. fejezetA zsidók büntetését két jelképpel példázza

1 Ezt mondá az Úr nékem: Menj el, és vásárolj magadnak lenövet, és illeszd azt a derekadra, de vízbe ne vidd be azt!

2 És megvásároltam az övet, a mint az Úr rendelte vala, és derekamra illesztém.

3 És másodszor szól vala az Úr hozzám, mondván:

4 Vedd az övet, a melyet vásároltál, a mely a derekadon van, és kelj fel, és menj az Eufrateshez, és rejtsd el azt ott a kőszikla hasadékában.

5 És elmenék, és elrejtém azt az Eufratesnél, a mint megparancsolta nékem az Úr.

6 Sok nap mulva pedig újramonda nékem az Úr: Kelj fel, menj az Eufrateshez, és vedd el onnan az övet, a mely felől parancsoltam, hogy ott rejtsd el.

7 És elmenék az Eufrateshez, és kiásám, és kivevém arról a helyről az övet, a hová elrejtettem azt, és ímé, az öv rothadt vala, egészen hasznavehetetlen.

8 És szóla az Úr nékem, mondván:

9 Ezt mondja az Úr: Így rothasztom meg a Júda kevélységét, és a nagy Jeruzsálem kevélységét.

10 Ez a gonosz * nép, a mely nem akar hallgatni † az én beszédeimre, a mely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja: olyanná lesz majd, mint ez az öv, a mely egészen hasznavehetetlen. [u'\xc9sa. 1,4.'] ; [u'r\xe9sz 18,11.12.']

11 Mert a miként derekára kapcsolja a férfi az övet; akként kapcsoltam magamhoz * Izráelnek egész házát és Júdának egész házát, azt mondja az Úr, hogy legyenek az én népemmé, az én nevemre, dicséretemre és tisztességemre, de nem engedelmeskedtek. [u'5 M\xf3z. 26,17\u201319.']

12 Ilyen szókkal szólj azért nékik: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Minden tömlőt meg kell tölteni borral! És azt mondják néked: Avagy nem tudjuk-é jól, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni?

13 Te pedig azt mondd nékik: Ezt mondja az Úr: Ímé betöltöm e földnek minden lakosát, és a királyokat, a kik Dávid trónján ülnek, és a papokat, a prófétákat, és Jeruzsálemnek minden lakosát részegséggel;

14 És összeütöm őket, egyiket a másikhoz, az atyákat és a fiakat együtt, azt mondja az Úr; nem kegyelmezek meg, és nem kedvezek, és nem leszek irgalmas, hogy el ne veszítsem őket!

A nép elhurczoltatása

15 Hallgassatok és figyelmezzetek; ne fuvalkodjatok fel, mert az Úr szólott!

16 Dicsőítsétek * az Urat, a ti Isteneteket, mielőtt setétséget szerezne, és mielőtt megütnétek lábaitokat a setét hegyekben; mert † világosságot vártok, és halál árnyékává változtatja azt, és sűrű homálylyá fordítja! [u'vers 18. J\xf3zs. 7,19.'] ; [u'r\xe9sz 8,11.']

17 Ha pedig nem hallgatjátok ezt: sírni * fog az én lelkem a rejtekhelyeken a tikevélységtekmiatt, és zokogva zokog; a szemem pedig könyeket hullat, mert az Úr népe fogságba † vitetik. [u'Siral. 1,2.16.'] ; [u'r\xe9sz 52,4.7. 12\u201316.']

18 Mondd meg a királynak és a királynéasszonynak: Alázzátok meg magatokat, és üljetek veszteg, mert leesik fejetekről * a ti dicsőségtek koronája! [u'r\xe9sz 52,10.11.']

19 A dél felől való városok bezároltatnak, és nem lesz, a ki megnyissa azokat;fogságra vitetik Júda egészen, fogságra vitetik * mindenestül! [u'vers 17. r\xe9sz 52,4.7. 12\u201316.']

20 Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, a kik északról jőnek! Hol van a nyáj, a mely néked adatott, a te dicsőségednek juhnyája?

21 Mit mondasz, hogy ha megfenyít téged? Hiszen te oktattad őket magad ellen, fejedelmekké tetted fejeden!A fájdalmak nem környékeznek-é még téged, mint a szülőasszonyt?

22 És ha azt mondod a te szívedben: Miért következnének ezek reám? A te hamisságod sokaságáért takartatik fel a te ruhád, és lesznek mezítelenekké * a te sarkaid. [u'\xc9sa. 47,2.']

23 Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? Úgyti is cselekedhettek jót, a kik megszoktátok a gonoszt.

24 Azért szétszórom őket, a mint hányja-veti a * pozdorját a pusztának szele. [u'Zsolt. 1,4.5.']

25 Ez a te sorsod, a te kimért részed én tőlem, ezt mondja az Úr, a ki elfelejtkeztél én rólam, és hittél a * hazugságnak. [u'r\xe9sz 8,11. 14,13. 28,1. 2,15.']

26 Azért én is arczodra borítom fel a te ruhádat, hogy látható legyen a te gyalázatod!

27 A te paráznaságaidat és * nyihogásaidat, bujálkodásodnak undokságát: a † halmokon, a mezőn láttam a te útálatosságaidat. Jaj ** néked Jeruzsálem! Nem †† leszel tiszta ezután se?Meddig még? [u'r\xe9sz 5,8. Ez\xe9k. 22,11.'] ; [u'r\xe9sz 3,2.'] ; [u'r\xe9sz 52,13.14.'] ; [u'\xc9sa. 1,21.']