JEREMIÁS KÖNYVE

11. fejezetIsten frigye

1 Az a beszéd, a melyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván:

2 Halljátok meg e szövetség igéit, és beszéljétek el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakosainak!

3 Ezt mondjad azért nékik: Így szól az Úr, Izráelnek Istene: Átkozott mindenki, a ki meg nem * hallja e szövetségnek igéit, [u'5 M\xf3z. 27,26.']

4 A melyet akkor * parancsoltam a ti atyáitoknak, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről, a vaskemenczéből, mondván: Halljátok meg az én szómat, és cselekedjétek mindazokat, a miket én parancsolok néktek, és népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek; [u'2 M\xf3z. 19,3\u20136.']

5 Hogy beteljesítsem az * esküvést, a melylyel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy nékik adom a téjjel és mézzel folyó földet, a mint most van ez! És felelék, és mondám: Ámen, Uram! [u'5 M\xf3z. 7,12.']

6 És monda az Úr nékem: Kiáltsd mindez igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utczáin, mondván: Halljátok e szövetség igéit, és cselekedjétek azokat!

7 Mert kérve kértem * a ti atyáitokat, a mikor felhoztam őket Égyiptom földéről, mind e napig, szünetlenül kérvén és mondván: Halljátok meg az én szómat! [u'r\xe9sz 7,13.25.']

8 De nem hallották, még fülöket sem hajtották arra,hanem ment kiki az ő gonosz szívének hamissága után, és rájok szabtam e szövetségnek minden igéjét, * a melyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék, de nem cselekedték. [u'5 M\xf3z. 28,15\u201368.']

A nép hűtlensége

9 És monda az Úr nékem: Pártütés van a Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai között.

10 Visszatértek az ő atyáiknak elébbi bűneire, a kik nem akarták hallani az én igéimet, és ők magok isidegen istenek után járnak, hogy azoknak szolgáljanak. Izráel háza és Júda háza megszegte az én szövetségemet, a melyet az ő atyáikkal kötöttem.

11 Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet hozok reájok, a melyből ki nem menekülhetnek, és kiáltanak majd én hozzám, de nem hallgatom meg * őket. [u'P\xe9ld. 1,28.29.']

12 És elmennek Júda városai és Jeruzsálem lakosai, és kiáltanak az istenekhez, a kiknek ők áldozni szoktak, de azoknem oltalmazzák meg őket az ő nyomorúságuk idején.

13 Mert városaidnak száma * szerint voltak néked isteneid, oh Júda, és Jeruzsálem utczáinak száma szerint készítettétek a gyalázatnak oltárait, az oltárokat, hogy áldozzatok a Baálnak! [u'r\xe9sz 2,28. Ez\xe9k. 16,24\u201331.']

14 Te azért ne * esdekelj e népért, és egy kiáltó és esdeklő szót se ejts érettök, mert én meg nem hallgatom őket, mikor kiáltanak majd hozzám az ő nyomorúságuk miatt. [u'r\xe9sz 7,16.']

15 Mi köze az én kedveltemnek az én házamhoz? Temérdek * istentelenséget cselekedtél; a szent húst abbahagytad; mikor gonoszságban vagy, akkor örvendezel. [u'r\xe9sz 13,23.24.']

16 Lombos, szép formás gyümölcsű olajfa nevet adott néked az Úr. Nagy vihar morajánál tüzet gyújta rajta, és leromlottak az ágai.

17 A Seregek Ura, a ki plántált téged, rosszat végzett felőled Izráel házának és Júda házának rosszasága miatt, a mit elkövettek magokban, hogy engemet haragra ingereljenek, áldozván a Baálnak.

Jeremiás életveszélye

18 Az Úr tudtul adta nékem, és én tudtam; te láttattad meg velem az ő cselekedeteiket is!

19 Én pedig olyan valék, mint a mészárszékre hurczolt szelíd bárány, és nem tudtam, hogy terveket * szőttek ellenem, mondván:Pusztítsuk el efát gyümölcsével együtt; irtsuk ki ezt az élők földéből, hogy még a nevét se emlegessék többé! [u'r\xe9sz 18,18.']

20 És oh Seregek Ura, igaz biró, veséknek * és szívnek vizsgálója: hadd lássam a te bosszúállásodat rajtok, mert néked jelentettem meg az én ügyemet! [u'1 S\xe1m. 16,7. Jel. 2,23.']

21 Azért ezt mondja az Úr az * Anatóthbeli embereknek, a kik életedre törnek és ezt mondják: Ne † prófétálj az Úr nevében, hogy meg ne halj a mi kezünk által! [u'r\xe9sz 1,1.'] ; [u'\xc9sa. 30,10. Mik. 2,6.']

22 Azért ezt mondja a Seregek Ura: Ímé, én megfenyítem őket; az ifjak fegyver által halnak meg, fiaik és leányaik pedigmeghalnak * éhen. [u'2 Kir. 25,1.2.']

23 És senki sem marad meg közülök, hogyha veszedelmet hozok az Anatóthbeli emberekre, az ő büntetésök esztendejét.