JEREMIÁS KÖNYVE

1. fejezetJeremiás prófétai elhivatása

1 Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, a ki az Anatótban, Benjámin földén lakópapok közül vala;

2 A kihez szóla az Úr * Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében; [u'2 Kir. 21,25.26.']

3 Továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda * királyának † napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, a miaz ötödik hónapban vala; [u'2 Kir. 23,34.'] ; [u'2 Kir. 24,17.']

4 Szóla pedig az Úr nékem, mondván:

5 Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, márismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

6 És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok * beszélni; hiszen ifjú vagyok én! [u'2 M\xf3z. 3,11. 4,10.']

7 Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt:Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, * a mit parancsolok néked. [u'Ez\xe9k. 3,17.']

8 Ne félj tőlök, mert én veled * vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr. [u'5 M\xf3z. 31,6.8.']

9 És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté * számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba! [u'\xc9sa. 6,6.7.']

10 Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, * irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj! [u'r\xe9sz 18,7.']

11 Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Mandulavesszőt látok én.

12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.

13 És másodszor is szóla hozzám az Úr, mondván: Mit látsz te? És felelék: Forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van.

14 És monda nékem az Úr: Észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára.

15 Mert ímé, előhívom én az északi országok minden * nemzetségét, mondja az Úr, és eljőnek, és kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és köröskörül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. [u'r\xe9sz 5,15. 6,22\u201324.']

16 És kimondom ítéleteimet felettök az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek * áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. [u'2 Kir. 21,4\u201313.']

17 Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, a mit én parancsolok néked; meg ne riadj tőlök, különben én riasztalak el téged előlök!

18 Mert ímé én erősített * várossá, vasoszloppá és érczbástyává teszlek ma téged mind ez egész földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen és a föld népe ellen. [u'r\xe9sz 6,27. 15,20.']

19 Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg * téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. [u'r\xe9sz 26,8\u201324.']