JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

5. fejezetA gazdagság csalárdságáról

1 Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkeznek reátok. * [u'Luk. 6,24.']

2 Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg; * [u'M\xe1t. 6,19.']

3 Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!

4 Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, a mit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez. * [u'3 M\xf3z. 19,13. 5 M\xf3z. 24,14.15.']

5 Dőzsöltetek * e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek mint † áldozás napján. [u'Luk. 16,19.25.'] ; [u'Jer. 12,3.']

6 Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek.

7 Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők * az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. [u'Luk. 21,19. Zsid. 10,36.']

Felebarátaink iránt való türelmességről

8 Legyetek ti is béketűrők, éserősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

9 Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.

10 Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik az Úr nevében szólottak. * [u'M\xe1t. 5,12.']

11 Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését * hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. [u'J\xf3b 1,21.']

A könnyelmű esküvésről

12 Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek. * [u'M\xe1t. 5,34.37.']

Az imádság erejéről

13 Szenved-é * valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? † Dícséretet énekeljen. [u'Zsolt. 50,15.'] ; [u'Ef\xe9z. 5,19. Kol. 3,16.']

14 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. * [u'M\xe1rk. 6,13.']

15 És a * hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. [u'M\xe1rk 16,18.']

16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és * imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az † igaznak buzgóságos könyörgése. [u'Ef\xe9z. 6,18.'] ; [u'Zsolt. 145,18.']

17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és * nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig: [u'1 Kir. 17,1. Luk. 4,25.']

18 És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.

A megtévedtek iránt való szeretetről

19 Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, * [u'Gal. 6,1.']

20 Tudja meg, hogy a * ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és † sok bűnt elfedez. [u'Zsolt. 51,15.'] ; [u'P\xe9ld. 10,12. 1 P\xe9t. 4,8.']