JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

3. fejezetA nyelv bűnei

1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.

2 Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

3 Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.

4 Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.

5 Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy * megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünkfolyását, magais lángba boríttatván a gyehennától. [u'M\xe1t. 15,11.18.19. 12,36.37.']

7 Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:

8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, * halálos méreggel teljes. [u'Zsolt. 140,4.']

9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel * átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára † teremttettek: [u'P\xe9ld. 18,21.'] ; [u'1 M\xf3z. 1,27.']

10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

11 Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?

12 Avagy atyámfiai, * teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. [u'M\xe1t. 7,16.18.']

A felülről származó bölcsesség

13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az * ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. † [u'5 M\xf3z. 1,13.'] ; [u'Jak. 2,18.']

14 Ha pedig keserű irígység és czivódás van a * ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. [u'Ef\xe9z. 4,31.']

15 Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és * ördögi. [u'Jak. 1,5. 3,17. Gal. 5,19.21.']

16 Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.

17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.

18 Az * igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a † kik békességesen munkálkodnak. [u'\xc9sa. 32,17.'] ; [u'M\xe1t. 5,9.']