JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

2. fejezetIgazi hit nem személyválogató

1 Atyámfiai ne legyen * személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. [u'Jak. 2,9. 1 Kor. 2,8.']

2 Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában;

3 És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:

4 Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?

5 Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem * az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy † gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? [u'1 Kor. 1,26.'] ; [u'Luk. 12,21.']

6 Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé?

7 Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek?

8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: * Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek. [u'3 M\xf3z. 19,18.']

9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint * annak megrontói. [u'5 M\xf3z. 1,17.']

10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. * [u'M\xe1t. 5,19.']

11 Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. * És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. [u'2 M\xf3z. 20,13.14.']

12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a * szabadság törvénye fog megítélni. [u'Jak. 1,25.']

13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik * irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. [u'M\xe1t. 5,7. 18,30.34. 25,45.46.']

Igazi hit tettekben nyilvánul

14 Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? * [u'Jak. 2,17. M\xe1t. 7,21.']

15 Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, * [u'Luk. 3,10.11.']

16 És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? * [u'1 J\xe1n. 3,17.']

17 Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

18 De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az * én hitemet. [u'Gal. 5,6.']

19 Te hiszed, hogy az * Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, † és rettegnek. [u'5 M\xf3z. 6,4.'] ; [u'M\xe1rk 1,24.']

20 Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?

21 AvagyÁbrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?

22 Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

23 És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: * Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten † barátjának neveztetett. [u'1 M\xf3z. 15,6.'] ; [u'\xc9sa. 41,8.']

24 Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.

25 Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb * is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? [u'Zsid. 11,31. J\xf3zs. 2,4.15.']

26 Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen * holt a hit is cselekedetek nélkül. [u'Jak. 2,17.20.']