ÉSAIÁS KÖNYVE

3. fejezetÍtélet a nép bűnei felett, különösen a nők hiúsága felett

1 Oh szünjetek meg * hát az emberben bízni, a kinek egylehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő? [u'1 M\xf3z. 2,7. Zsolt. 104,29.30. 118,8.9. 146,4.']

2 Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek * minden erejét; [u'3 M\xf3z. 26,26.']

3 Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, * jóst és öreget; [u'Siral. 2,9.20. Ez\xe9k. 4,16. 5,16.']

4 Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt;

5 És adok nékik gyerkőczöket * fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok. [u'Pr\xe9d. 10,3.']

6 És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;

7 És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván:Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:

8 Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!

9 Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.

10 Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, * nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt. [u'1 M\xf3z. 18,20. H\xf3s. 7,10.']

11 Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen * dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. [u'Zsolt. 37,37\u201340. 58,12.']

12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga,mert kezeinek * cselekedete szerint fizetnek néki. [u'R\xf3m. 2,6\u20139.']

13 Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik * előled. [u'M\xe1t\xe9 9,16. 23,13. \xc9sa. 9,16.']

14 Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.

15 Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, * szegénytől rablott marha van házaitokban: [u'\xc9sa. 5,1.7.']

16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.

17 És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:

18 Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti.

19 Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,

20 A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat,

21 A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,

22 A gyűrűket és az orrpereczeket,

23 Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,

24 A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket:

25 És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.

26 Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:

27 És sírnak és gyászolnak * kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül; [u'Siral. 1,1.2. 2,1\u20134.']

28 És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk * gyalázatunkat! [u'1 M\xf3z. 12,17. 46,20. 30,23. \xc9sa. 54,4. 1 S\xe1m. 1,6.']