A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

9. fejezetAz ótestamentumi szent sátor és áldozat nem tökéletes ábrázolata a Krisztus áldozati halála által való tökéletes megbékéltetésnek

1 Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnekis istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. * [u'2 M\xf3z. 25,8.']

2 Mert sátor * építtetett, az első, a melyben valaa gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek. [u'2 M\xf3z. 40,1\u201333.']

3 A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,

4 Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és * Áron kihajtott vesszeje meg † a szövetség táblái, ** [u'2 M\xf3z. 16,33.'] ; [u'4 M\xf3z. 17,1\u201311.'] ; [u'1 Kir. 8,9.']

5 Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva * a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani. [u'2 M\xf3z. 25,18\u201325.']

6 Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére,

7 A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, * vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. † [u'2 M\xf3z. 30,10.'] ; [u'3 M\xf3z. 16,9\u201319.']

8 Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg * a szentély útja, fennállván még az első sátor. [u'r\xe9sz 10,19.20. J\xe1n. 14,6.']

9 A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt,

10 Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal – melyek testi rendszabályok – a megjobbulás idejéig kötelezők.

11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, * a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, [u'r\xe9sz 8,6.']

12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által * ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök † váltságot szerezve. [u'1 P\xe9t. 1,19.'] ; [u'D\xe1n. 9,24.']

13 Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, * meg a tehén hamva, † a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: [u'3 M\xf3z. 16,4\u201316.'] ; [u'4 M\xf3z. 19,2\u201320.']

14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel * ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. [u'1 P\xe9t. 1,19.']

15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a * hivatottak elnyerjék az † örökkévaló örökségnek ígéretét. [u'Csel. 13,39.'] ; [u'M\xe1rk. 16,16.']

16 Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék.

17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes.

18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül.

19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden * parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, [u'2 M\xf3z. 24,3\u20138.']

20 Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.

21 Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket * hasonlóképen meghintette vérrel. [u'3 M\xf3z. 8,10\u201330.']

22 És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, * és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. [u'3 M\xf3z. 17,11.']

23 Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban * ezeknél különb áldozatokkal. [u'vers 11.12.']

24 Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. * [u'1 J\xe1n. 2,1.']

25 Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel;

26 Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. * [u'Gal. 4,4.5.']

27 És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, * azután az ítélet: [u'1 M\xf3z. 3,19.']

28 Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak * bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják † idvességökre. [u'1 P\xe9t. 3,18.'] ; [u'1 Thess. 4,16.17.']