A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

8. fejezetAz újtestamentumi főpapnak szentélye és szolgálata is feljebbvaló az ótestamentumiénál

1 Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség királyi székének * jobbjára üle, [u'Ef\xe9z. 1,20.']

2 Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.

3 Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen. * [u'Ef\xe9z. 5,2.']

4 Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, a kik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,

5 A kik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának * szolgálnak, a mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a † sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked. [u'Kol. 2,17.'] ; [u'2 M\xf3z. 25,40.']

6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek * közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett. [u'2 Kor. 3,6.']

7 Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.

8 Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új * szövetséget kötök. [u'Jer. 31,31.32.']

9 Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal * ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők † nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. [u'2 M\xf3z. 19,5.6.'] ; [u'2 M\xf3z. 32,7.8.']

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom * azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. [u'\xc9sa. 54,13.']

11 És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: * Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. [u'J\xe1n. 14,26.']

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. * [u'Jer. 31,34.']

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.