A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

7. fejezetKrisztus Melkisédek rendje szerint való pap, nagyobb a lévitai papoknál

1 Mert ez a Melkisédek * Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, [u'1 M\xf3z. 14,18\u201320.']

2 A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,

3 Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

4 Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;

5 És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek * a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; [u'4 M\xf3z. 18,21.']

6 De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, * és az ígéretek birtokosát megáldotta, [u'1 M\xf3z. 12,3.']

7 Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.

8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:

9 És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,

10 Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.

11 Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?

12 Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.

13 Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;

14 Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.

15 És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,

16 A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

17 Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, * [u'R\xf3m 8,3. Gal. 3,11.']

19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; * de beáll a jobb reménység, † a mely által közeledünk az Istenhez. [u'Csel. 13,39.'] ; [u'J\xe1n. 1,17.']

20 És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,

21 De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött * az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint: [u'Zsolt. 110,4.']

22 Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

23 És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:

24 De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.

25 Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő * általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. † [u'1 Tim. 2,5.'] ; [u'1 J\xe1n. 2,1.']

26 Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,

27 A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért * vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. † [u'3 M\xf3z. 16,3\u201316.'] ; [u'r\xe9sz 9,14.']

28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.