A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

4. fejezetJézus által még van nyugodalma az Isten népének

1 Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, * valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. [u'r\xe9sz 3,12.19. M\xe1rk 16,16.']

2 Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: * de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották. [u'M\xe1rk 16,16.']

3 Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint megesküdtem az én haragomban, * nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. [u'Zsolt. 95,11.']

4 Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten * a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. [u'1 M\xf3z. 2,2.']

5 És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én * nyugodalmamba. [u'r\xe9sz 3,11.']

6 Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és a kiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt:

7 Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha * az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. [u'Zsolt. 95,7.8.']

8 Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.

9 Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.

10 Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, * [u'1 M\xf3z. 2,2.']

11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.

12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, * és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. [u'Jer. 23,29.']

13 És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, * a kiről mi beszélünk. [u'Zsolt. 139,4.11.12.']

Krisztus a mi főpapunk

14 Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, * Jézus, az Istennek Fia, † ragaszkodjunk vallásunkhoz. [u'M\xe1rk 16,19. Ef\xe9z. 1,20\u201322.'] ; [u'M\xe1t. 3,17.']

15 Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett * mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a † bűnt. [u'Luk. 22,42\u201344. Fil. 2,7.8.'] ; [u'1 J\xe1n. 3,5.']

16 Járuljunk azért bizodalommal * a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. [u'J\xe1n. 16,23.24.27.']