A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

3. fejezetKrisztus feljebbvaló Mózesnél, tehát a tőle való elszakadás annál kárhozatra méltóbb

1 Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és * főpapjára, Krisztus Jézusra, [u'r\xe9sz 4,14.']

2 A ki hű * ahhoz, a ki őt rendelte, valamint † Mózes is az ő egész házában. [u'J\xe1n. 17,4.'] ; [u'4 M\xf3z. 12,7.']

3 Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. * [u'Zak. 6,12.']

4 Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.

5 Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,

6 Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza * mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. [u'1 Kor. 3,16. 6,19.']

7 Annakokáéért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát * halljátok, [u'Zsolt. 95,7\u201311.']

8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján * a pusztában, [u'2 M\xf3z. 17,2\u20137.']

9 A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.

10 Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.

11 Úgy hogy megesküdtem haragomban, * hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. [u'4 M\xf3z. 14,21\u201324.']

12 Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, * hogy az élő Istentől elszakadjon; [u'5 M\xf3z. 29,18.']

13 Hanem intsétek * egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: [u'r\xe9sz 10,25. J\xfad. 1,21\u201323.']

14 Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

15 E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.

16 Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, * a kik kijövének Égyiptomból Mózes által? [u'4 M\xf3z. 14,24.30.']

17 Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?

18 Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? * [u'4 M\xf3z. 14,22.']

19 Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.