A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

11. fejezetAhit és ereje. Példák ótestamentumi hithősökről

1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

2 Mert ezzel szereztek jóbizonyságot a régebbiek.

3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által * teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. [u'1 M\xf3z. 1,1. J\xe1n. 1,1.10.']

4 Hit által vitt Ábel * becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. [u'1 M\xf3z. 4,4.5. r\xe9sz 12,24.']

5 Hit által vitetett fel Énokh, * hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. [u'1 M\xf3z. 5,24.']

6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

7 Hit által tisztelte Istent Noé, * mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. [u'1 M\xf3z. 6,13.14.']

8 Hit által engedelmeskedett * Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. [u'1 M\xf3z. 12,1\u20134.']

9 Hit által lakott az ígéret földén, mint * idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. [u'1 M\xf3z. 35,27.']

10 Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

11 Hit által nyert erőt Sára * is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette. [u'1 M\xf3z. 17,17.19. 21,2.']

12 Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai * sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. [u'1 M\xf3z. 22,17.']

13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, * hanem csaktávolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, † hogy idegenek és vándorok a földön. [u'1 M\xf3z. 48,21.'] ; [u'1 M\xf3z. 47,9.']

14 Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.

15 És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, * volt volna idejök a visszatérésre. [u'1 M\xf3z. 12,1.']

16 Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy * Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost. [u'2 M\xf3z. 3,6.']

17 Hit által áldozta meg * Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte, [u'1 M\xf3z. 22,2. 9\u201312.']

18 A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag; * [u'1 M\xf3z. 21,12. R\xf3m. 9,7.']

19 Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.

20 Hit által áldá meg a jövendőkre nézve * Izsák Jákóbot és Ézsaut. [u'1 M\xf3z. 27,28.39.']

21 Hit által áldá meg a haldokló Jákób * a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. [u'1 M\xf3z. 48,13\u201320.']

22 Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, * és az ő tetemeiről rendelkezett. [u'1 M\xf3z. 50,24.']

23 Hit által rejtegették Mózest az ő szülei * születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. † [u'2 M\xf3z. 2,2.'] ; [u'2 M\xf3z. 1,22.']

24 Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a * Faraó leánya fiának mondják, [u'2 M\xf3z. 2,10.11.']

25 Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;

26 Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

27 Hit által hagyta * oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. [u'2 M\xf3z. 2,15.']

28 Hit által rendelte a páskát * és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. [u'2 M\xf3z. 12,3\u201314.']

29 Hit által keltek át a veres * tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek. [u'2 M\xf3z. 14,22\u201329.']

30 Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, * midőn hét napig köröskörül járták. [u'J\xf3zs. 6,2.']

31 Hit által nem veszett el Ráháb, a * parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. [u'J\xf3zs. 2,1. 6,23.']

32 És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék * Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; [u'Bir. 6,11. 4,6. 13,3\u20135.24.25. 11,11. 1 S\xe1m. 17,45.']

33 A kik hit által országokat * győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. † [u'2 S\xe1m. 8,1.'] ; [u'D\xe1n. 6,16\u201322.']

34 Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek * a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek † táborait. [u'D\xe1n. 3,23\u201327.'] ; [u'Bir. 7,19\u201321.']

35 Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; * mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. [u'2 Kir. 4,20.36.']

36 Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket * és börtönt is; [u'Jer. 20,2.']

37 Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,

38 A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.

39 És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. * [u'1 M\xf3z. 3,15.']

40 Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. * [u'Csel. 3,14.']