A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

10. fejezetKrisztus bűnért való áldozatának ereje

1 Minthogy a törvényben a jövendő jóknak * árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat; [u'Kol. 2,17. Gal. 3,24.']

2 Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

3 De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. * [u'3 M\xf3z. 16,21.']

4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.

5 Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot * nem akartál, de testet alkottál nékem, [u'Zsolt. 40,7\u20139.']

6 Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.

7 Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat. * [u'J\xe1n. 4,34. 10,17.']

8 Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,

9 Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,

10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. * [u'r\xe9sz 9,14.28.']

11 És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

12 Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,

13 Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. * [u'1 Kor. 15,25.26.']

14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

15 Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:

16 Ez az a szövetség, * melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat, [u'Jer. 31,31\u201333.']

17 Azután így szól:És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

18 A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Az új szövetség dicsőséges volta a hitben és vallásban való állhatatosságra int

19 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, * [u'J\xe1n. 14,6.']

20 Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

21 És lévén nagy papunk az Isten háza felett: * [u'r\xe9sz 3,6. 4,14.']

22 Járuljunk hozzá igaz * szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől, [u'r\xe9sz 4,16.']

23 És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,

24 És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,

25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. * [u'2 P\xe9t. 3,10\u201312.']

26 Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,

27 Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket. * [u'M\xe1t. 25,41.']

28 A ki megveti a * Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra † irgalom nélkül meghal; [u'3 M\xf3z. 20,10.'] ; [u'5 M\xf3z. 17,6.']

29 Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?

30 Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, * én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. [u'5 M\xf3z. 32,35.']

31 Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. * [u'r\xe9sz 12,29.']

32 Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,

33 Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak.

34 Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok * van a mennyekben. [u'M\xe1t. 5,12.']

35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. * [u'M\xe1t. 10,32.']

36 Mert békességes tűrésre van * szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. [u'1 P\xe9t. 1,6.7. Jak. 5,7\u201311.']

37 Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. * [u'1 P\xe9t. 1,7. 2 P\xe9t. 3,9.']

38 Az igaz pedig hitből él. És * a ki meghátrál, † abban nem gyönyörködik a lelkem. [u'Hab. 2,4.'] ; [u'P\xe9ld. 3,32.']

39 De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, * hogy életet nyerjünk. [u'M\xe1rk 16,16.']