MÓZES I. KÖNYVE

46. fejezetJákób Égyiptomba megy

1 Elindula azért Izráel minden hozzá tartozóival és méne Beérsebába; és áldozék áldozatokat az ő atyja Izsák Istenének.

2 És szóla Isten Izráelnek éjjeli látomásban, és monda: Jákób, Jákób. Ő pedig monda: Ímhol vagyok.

3 És monda: Én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene: Ne félj lemenni Égyiptomba: mert nagy néppé teszlek ott téged.

4 Én lemegyek veled Égyiptomba, és én bizonynyal fel is hozlak; és József fogja bé a te szemeidet.

5 Felkerekedék * azért Jákób Beérsebából, és elvivék Izráel fiai Jákóbot az ő atyjokat, és gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, melyeket a Faraó küldött vala érette. [u'Csel. 7,15.']

6 És elvivék nyájaikat és szerzeményeiket, melyeket Kanaán földén szereztek vala, * és jutának Égyiptomba Jákób és minden vele levő magva. [u'J\xf3zs. 24,4. Zsolt. 105,23. \xc9sa. 52,4.']

7 Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait, és fiainak leányait és minden vele levő magvát elvivé magával Égyiptomba.

Izráel fiai

8 Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, kik bementek Égyiptomba: Jákób és az ő fiai: Jákóbnak elsőszülötte Rúben.

9 Rúben fiai pedig: Khánokh, Pallu, Kheczrón, * Khármi. [u'2 M\xf3z. 6,14.']

10 Simeon * fiai pedig: Jemúel, Jámin, Ohad, Jákhin, Czóhár és Saul a kanaáni asszonynak fia. [u'2 M\xf3z. 6,15.']

11 Lévi * fiai pedig: Gerson, Kehát, Mérári. [u'2 M\xf3z. 6,16.']

12 Júda * fiai pedig: Hér, Ónán, Séla, Perecz, Zerákh; de megholt vala Hér és Ónán a Kanaán földén. † Perecznek fiai pedig: Kheczrón és Khámul. [u'r\xe9sz 38,3\u20135.'] ; [u'1 Kr\xf3n. 2,5.']

13 Izsakhár fiai pedig: Thóla, Puvah, Jób és Simrón.

14 Zebulon fiai pedig: Szered, Élon, Jákhleél.

15 Ezek Lea fiai, a kiket szűlt vala Jákóbnak Mésopotámiában, Dínával az ő leányával együtt. Fiainak és leányainak összes száma: harminczhárom lélek.

16 Gád fiai pedig: Czifjon, Khaggi, Súni, Eczbón, Héri, Aródi és Areéli.

17 Áser * fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi, Beriha és Szerakh az ő húgok; Berihának fiai pedig: Khéber és Málkhiel. [u'1 Kr\xf3n. 7,30.']

18 Ezek Zilpa fiai, kit Lábán adott vala Leának az ő leányának; és ő szűlé ezt a tizenhat lelket Jákóbnak.

19 Rákhelnek, Jákób feleségének fiai: József és Benjámin.

20 És születének * Józsefnek Égyiptom földén Manasse és Efráim, a kiket Asznáth, Potiferának, On papjának leánya szűlt néki. [u'r\xe9sz 41,50\u201352.']

21 Benjámin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós, Muppim, Khuppim és Ard.

22 Ezek Rákhel fiai, kik születtek Jákóbnak, mindössze tizennégy lélek.

23 Dán fia pedig: Khusim.

24 Nafthali * fiai pedig: Jakhczeél, Gúni, Jéczer és Sillém. [u'4 M\xf3z. 26,48.49.']

25 Ezek Bilha fiai, * kit adott vala Lábán Rákhelnek az ő leányának; és ezeket szűlte Jákóbnak, mindössze hét lelket. [u'r\xe9sz 29,29.']

26 Valamennyi Jákóbbal Égyiptomba jött lélek, kik az ő ágyékából származtak, a Jákób fiainak feleségeit nem számítva, mindössze hatvanhat lélek.

27 József fiai pedig, kik Égyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész házanépe, mely Égyiptomba ment vala, hetven * lélek. [u'5 M\xf3z. 10,22.']

Hogyan fogadta József Jákóbot

28 Júdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez, hogy útmutatója legyen Gósen felé. És eljutának Gósen földére.

29 És befogata József az ő szekerébe, és eleibe méne Izráelnek az ő atyjának Gósenbe; s a mint maga előtt látá, nyakába borula, és síra az ő nyakán sok ideig.

30 És monda Izráel Józsefnek: Immár örömest meghalok, minekutána láttam a te orczádat, hogy még élsz.

31 József pedig monda az ő testvéreinek, és az ő atyja házanépének: Felmegyek és tudtára adom a Faraónak, és ezt mondom néki: Az én testvéreim és atyám háznépe, kik Kanaán földén valának, eljöttek én hozzám.

32 Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó nép valának, és juhaikat, barmaikat, és mindenöket valamijök van, elhozták.

33 S ha majd a Faraó hivat titeket és azt kérdi: Mi a ti életmódotok?

34 Azt mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekségünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyáink, hogy lakhassatok Gósen földén; mert minden juhpásztor * utálatos az Égyiptombeliek előtt. [u'r\xe9sz 43,32.']