MÓZES I. KÖNYVE

25. fejezetÁbrahám második házassága

1 Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala.

2 És az * szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot. [u'1 Kr\xf3n. 1,32.']

3 Joksán pedig nemzé Sébát, és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim.

4 S Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abida és Eldaah: Mind ezek Ketúráhnak fiai.

5 Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt * Izsáknak adta vala. [u'r\xe9sz 24,36.']

6 Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba.

Ábrahám halála és temetése

7 S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.

8 És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő * népéhez. [u'r\xe9sz 15,15. 35,29.']

9 És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van.

10 Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége Sára.

11 Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói * forrásánál. [u'r\xe9sz 16,14. 24,62.']

Izmáel nemzetsége

12 Ezek pedig Ábrahám fiának Ismáelnek nemzetségei, a kit az Égyiptombeli Hágár a Sára szolgálója szűlt vala Ábrahámnak.

13 Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: * Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám. [u'1 Kr\xf3n. 1,29.']

14 És Misma, Dúmah és Massza.

15 Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah.

16 Ezek az Ismáel fiai, és ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenkét * fejedelem az ő nemzetségök szerint. [u'r\xe9sz 17,20.']

17 Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: száz harminczkét esztendő. És kimúlék és meghala, és takaríttaték az ő népéhez.

18 Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van, a merre Assiriába mennek. Minden atyjafiával * szemben esett az ő lakása. [u'r\xe9sz 16,12.']

Ézsaú és Jákób

19 Ezek pedig Izsáknak az Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzé Izsákot.

20 Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.

21 És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék * Rebeka, az ő felesége. [u'R\xf3m. 9,10.']

22 Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.

23 És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

24 És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.

25 És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak.

26 Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú * sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének. [u'H\xf3s. 12,3.']

27 És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.

28 Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.

Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát

29 Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről,

30 Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak.

31 Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet.

32 És monda Ézsaú; * Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? [u'\xc9sa. 22,13.']

33 És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki * és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak. [u'Zsid. 12,16.']

34 S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget.