MÓZES I. KÖNYVE

17. fejezetÁbrám Ábrahámnak neveztetik

1 Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, * járj én előttem, és légy tökéletes. [u'r\xe9sz 6,9.']

2 És megkötöm * az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. [u'2 M\xf3z. 2,24. 6,4.']

3 És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:

4 A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy * népek sokaságának atyjává leszesz. [u'R\xf3m. 4,17.']

5 És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.

6 És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.

7 És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.

8 És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.

A körűlmetélkedési szövetség

9 Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.

10 Ez pedigaz én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi * körűlmetéltessék nálatok. [u'3 M\xf3z. 12,3. J\xe1n. 7,22.']

11 És metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, * és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. [u'Csel. 7,8. R\xf3m. 4,11.']

12 Nyolcznapos * korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való. [u'3 M\xf3z. 12,3. Luk. 2,21.']

13 Körűlmetéltetvén körűlmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségűl lesz az én szövetségem a ti testeteken.

14 A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mertfelbontotta az én szövetségemet.

Szárai Sárának neveztetik

15 És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.

16 És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.

17 Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?

18 És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.

Izsákot igéri Isten

19 Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged * Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna. [u'r\xe9sz 21,2.']

20 Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé * megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt. [u'r\xe9sz 21,13.']

21 Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, * kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben. [u'r\xe9sz 21,1.2.']

22 És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.

Körűlmetélkedés

23 Vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közűl és körűlmetélé férfitestöknek bőrét ugyanazon napon, a mikor szólott vala vele az Isten.

24 Ábrahám pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetélé az ő férfitestének bőrét.

25 Ismáel pedig az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor körűlmetélék az ő férfitestének bőrét.

26 Ugyanazon napon metéltetett körűl Ábrahám és Ismáel az ő fia.

27 És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.