PÁL LEVELE A GALÁTZIABELIEKHEZ

2. fejezetPál megegyezése az apostolokkal

1 Azután tizennégy * esztendő mulva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Titust is. [u'Csel. 15,2.']

2 Fölmentem pedig kijelentés következtében és eléjök adtam az evangyéliomot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen.

3 De még a velem levő Titus sem kényszeríttetett a körülmetélkedésre, noha görög vala,

4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, * a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek: [u'Csel. 15,24.']

5 Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangyéliom igazsága megmaradjon számotokra.

6 A tekintélyesektől pedig, (bárminők valának régen, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az embernek személyét* ): mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek; [u'5 M\xf3z. 10,17.']

7 Sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy én reám van bízva * a körülmetéletlenség evangyélioma, mint Péterre a körülmetélésé; [u'Csel. 9,15.']

8 (Mert a ki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok * között). [u'R\xf3m. 15,18.19.']

9 És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyujták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk:

10 Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk; a mit is én igyekeztem megcselekedni.

Pál szembe áll Péterrel és megáll a hit által való megigazulás mellett

11 Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá.

12 Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól.

13 És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésök által.

14 De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?

15 Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök,

16 Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. * [u'R\xf3m. 3,20\u201328.']

17 Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen.

18 Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé.

19 Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. * [u'R\xf3m. 6,11.14.']

20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem. * [u'Ef\xe9z. 5,2.']

21 Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által vanaz igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. * [u'r\xe9sz 5,4. R\xf3m. 4,14.']