PÁL LEVELE A GALÁTZIABELIEKHEZ

1. fejezetA galátziabeliek állhatatlanságáról és Pál apostoli hivataláról

1 Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból); * [u'Csel. 2,24.32.']

2 És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:

3 Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, * [u'1 Kor. 1,3.']

4 A ki adta önmagát a mi bűneinkért * hogy kiszabadítson minket † e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. [u'r\xe9sz 2,20.'] ; [u'Tit. 2,14.']

5 A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

6 Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.

7 Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. * [u'Csel. 15,1.']

8 De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, * legyen átok. † [u'1 Kor. 2,2. 15,3.'] ; [u'1 Kor. 16,22.']

9 A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.

10 Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. * [u'1 Thess. 2,4.']

11 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, * nem ember szerint való; [u'1 Kor. 15,1\u20133.']

12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

13 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. * [u'Csel. 9,1.2.']

14 És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett * rajongván atyai hagyományaimért. [u'Fil. 3,5.6.']

15 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva * és elhívott az ő kegyelme által, [u'Csel. 9,15. Jer. 1,5.']

16 Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt * a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, [u'Csel. 9,5.15.']

17 Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem * Damaskusba. [u'Csel. 9,8.20.']

18 Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, * hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig. [u'Csel. 9,26.']

19 Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csakJakabot, az Úr atyjafiát.

20 A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom,hogy nem hazudom.

21 Azután mentem Siriának és Ciliciának tartományaiba. * [u'Csel. 9,30.']

22 Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt;

23 Hanem csak hallották, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztított. * [u'Csel. 9,13\u201321.']

24 És dicsőíték bennem az Istent.