EZSDRÁS KÖNYVE

2. fejezetA haza ment zsidók jegyzéke és a templom építésére való adakozások

1 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

2 Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak * száma ez: [u'Nehem. 7,6. Agge. 1,12.14. 2,2.']

3 Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;

4 Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;

5 Árah fiai hétszázhetvenöt;

6 Pahath-Moáb fiai, Jésua ésJoáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;

7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

8 Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;

9 Zakkai fiai hétszázhatvan;

10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;

11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;

12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;

13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;

14 Bigvai fiai kétezerötvenhat;

15 Ádin fiai négyszázötvennégy;

16 Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;

17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;

18 Jórá fiai száztizenkettő;

19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;

20 Gibbár fiai kilenczvenöt;

21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;

22 Netófah férfiai ötvenhat;

23 Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;

24 Azmáveth fiai negyvenkettő;

25 Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;

26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;

27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;

28 Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;

29 Nebó fiai ötvenkettő;

30 Magbis fiai százötvenhat;

31 A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

32 Hárim fiai háromszázhúsz;

33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;

34 Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;

35 Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;

36 A papok: Jedája fiai, Jésua * családjából, kilenczszázhetvenhárom; [u'1 Kr\xf3n. 24,7.']

37 Immér fiai * ezerötvenkettő; [u'1 Kr\xf3n. 24,14.']

38 Pashur fiai * ezerkétszáznegyvenhét; [u'1 Kr\xf3n. 9,12.']

39 Hárim fiai * ezertizenhét; [u'1 Kr\xf3n. 24,8.']

40 A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, * Hodávia fiaitól, hetvennégy. [u'1 Kr\xf3n. 24,20\u201331. 26,1\u201319.']

41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;

42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.

43 A Léviták szolgái: * Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai; [u'r\xe9sz 8,20. Nehem. 11,21. J\xf3zs. 9,21\u201327. 1 Kr\xf3n. 9,2.']

44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,

45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,

46 Hágáb fiai, * Salmai fiai, Hanán fiai, [u'Nehem. 7,48.']

47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,

48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,

49 Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,

50 Aszna fiai, * Meunim fiai, Nefiszim fiai. [u'2 Kr\xf3n. 26,7. 1 M\xf3z. 25,15.']

51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

53 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

54 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

55 Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,

56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

57 Sefátia * fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai. [u'Ezsdr. 8,20. 1 Kir. 9,20. 2 Kr\xf3n. 8,7. Nehem. 11,3.']

58 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.

59 És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:

60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.

61 És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli * Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték; [u'1 Kr\xf3n. 24,7\u201319. 2 S\xe1m. 17,27. 19,32\u201339. 1 Kir. 2,7. 4 M\xf3z. 27,1\u201311. 36,1\u201313.']

62 Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

63 És megmondá nékik * a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és † Tummimmal. [u'Nehem. 7,65.70. 3 M\xf3z. 2,3.10. 6,10.22. 4 M\xf3z. 18,9.10.'] ; [u'2 M\xf3z. 29,37. 28,30. 4 M\xf3z. 27,21. 1 S\xe1m. 28,6.']

64 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

65 Szolgáikon és szolgálóikon kivül – ezek száma hétezerháromszázharminczhét – valának nékik * énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan. [u'vers 41. 2 Kr\xf3n. 35,25. Pr\xe9d. 2,8.']

66 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

67 Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.

68 A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;

69 Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.

70 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.