EZSDRÁS KÖNYVE

10. fejezetA pogányok közül vett feleségek elbocsáttatnak

1 És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva * és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen. [u'r\xe9sz 9,3\u20135.']

2 És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!

3 Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak* a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk! [u'r\xe9sz 9,4. 5 M\xf3z. 7,3.']

4 Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!

5 Fölkele annakokáért Ezsdrás, * és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének. [u'vers 1.']

6 És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.

7 És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;

8 Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek * gyülekezetéből. [u'3 M\xf3z. 27,28.']

9 Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog * és az esőzések miatt. [u'r\xe9sz 3,1. Nehem. 8,1. 2 M\xf3z. 12,2. 1 S\xe1m. 12,18.']

10 Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, * hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét; [u'r\xe9sz 9,6. 5 M\xf3z. 7,3.']

11 Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.

12 És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen, a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!

13 De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;

14 Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!

15 Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.

16 És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságból hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;

17 És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.

18 Találtatának pedig a papok fiai közül, * a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja; [u'r\xe9sz 2,36\u201339.']

19 És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének * vétkükért; [u'2 Kir. 10,15. 2 Kr\xf3n. 30,8. Ez\xe9k. 17,18. 3 M\xf3z. 5,1. 7,1\u20137. Siral. 5,6.']

20 Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja.

21 Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia,

22 Pashur fiai * közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza; [u'r\xe9sz 2,36\u201339. Nehem. 8,4. 10,2\u20139.']

23 Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. * (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer; [u'r\xe9sz 2,40. Nehem. 8,7. 10,11.']

24 Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók * közül: Sallum, Telem és Uri; [u'r\xe9sz 2,41.']

25 Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramia, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;

26 Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;

27 Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;

28 Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;

29 Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;

30 Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse;

31 A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon;

32 Benjámin, Mallukh, Semarja;

33 Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei,

34 Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél;

35 Benája, Bédéja, Keluhu;

36 Vanja, Merémóth, Eliásib;

37 Mattánia, Mattenai és Jaaszái;

38 Báni, Binnui, Simei;

39 Selemia, Náthán és Adája;

40 Makhnadbai, Sásai, Sárai;

41 Azareél, Selemia és Semária;

42 Sallum, Amaria, * József: [u'r\xe9sz 2,3.']

43 A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.

44 Mindezek idegen * feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is, a kik már fiakat szültek. [u'Nehem. 13,23.']