EZÉKIEL KÖNYVE

9. fejezetNagy csapás Jeruzsálemen, a hívek megtartatnak

1 És kiáltá füleimbe nagy felszóval, mondván: Hozzátok el a városra a meglátogatásokat, * kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze. [u'2 Kir. 25,1\u201311.']

2 És ímé hat férfi jő vala a felső kapu útjáról, a mely északra néz vala, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve, és íróeszköz vala derekán. És bemenének és állának az érczoltár * mellé. [u'1 Kir. 8,64.']

3 És Izráel Istenének * dicsősége elvonula a Kérubról, a mely fölött vala, a ház küszöbéhez, és kiálta a gyolcsba öltözött férfiúnak, a kinek derekán † íróeszköz vala. [u'1 Kir. 8,11.'] ; [u'vers 2.']

4 És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet * a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében. [u'Jel. 7,3.4.']

5 És amazoknak mondá * az én hallásomra: Menjetek át a városon ő utána, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok: [u'vers 2.']

6 Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, * ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, † a kik a ház előtt valának. [u'vers 4.'] ; [u'2 Kr\xf3n. 36,17\u201319.']

7 És mondá nékik: Fertőztessétek meg a házat, és töltsétek meg a pitvarokat megölettekkel. Menjetek ki. És kimenének és öldöklének a városban.

8 És lőn, hogy levágák őket, és én megmaradtam és esém az én orczámra és kiálték és mondék: Ah, ah, Uram Isten, avagy ki akarod-é írtani Izráel egész maradékát, mikor kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?

9 És mondá nékem: Izráel és Júda házának vétke * felette nagy, mivelhogy tele a föld † vérontással, és a város tele van ** igazságtalansággal, mert azt mondották: Elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. [u'Jer. 18,12.'] ; [u'2 Kir. 21,16.'] ; [u'\xc9sa. 5,7.']

10 Azért én is (nem kedvez * szemem, sem meg nem szánom őket) útjokat fejökhöz verem! [u'r\xe9sz 5,11. 14,15.']

11 És ímé a gyolcsba öltözött férfi, kinek íróeszköz vala derekán, * választ hozott, mondván: Úgy cselekedtem, a mint parancsolád. [u'vers 3.']