EZÉKIEL KÖNYVE

38. fejezetJövendölés Gógnak Izráel földére leendő betöréséről és vereségéről

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, * és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle. [u'Jel. 20,8.']

3 És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek * Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. [u'1 M\xf3z. 10,2. Zsolt. 120,5.']

4 És elcsalogatlak, és * horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan; [u'r\xe9sz 29,4. \xc9sa. 37,29.']

5 Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal;

6 Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.

7 Készülj hozzá és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök.

8 Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől mármegnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája;

9 És feljösz, bemégy mint a szélvész, és * leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled. [u'D\xe1n. 11,40. J\xf3el 3,1.2.']

10 Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot.

11 És mondasz: Felmegyek a nyilt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan * laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem kapujok nincs nékik; [u'Jer. 49,31.']

12 Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a márnépes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot * és gazdagságot szerez s lakozik a földnek köldökén. [u'1 M\xf3z. 46,32.']

13 Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.

14 Annakokáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg?

15 És eljössz helyedről, a messze északról * te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg. [u'D\xe1n. 11,40.41.']

16 És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!

17 Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged ő * reájok hozlak? [u'\xc9sa. 54,15\u201317.']

18 És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban.

19 És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.

20 És megremegnek előttem a tenger halai * és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, † és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull. [u'H\xf3s. 4,3.'] ; [u'Zsolt. 46,3.4.']

21 És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen * lészen. [u'1 S\xe1m. 14,20.']

22 És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő záporesőt, * jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele lesz. [u'Bir. 5,20. 2 S\xe1m. 22,15.']

23 És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem * magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr! [u'3 M\xf3z. 10,2.']