EZÉKIEL KÖNYVE

36. fejezetIzráel megváltása

1 És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét,

2 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: * Haha! és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek. [u'r\xe9sz 15,3.6.8. 26,2. Zsolt. 137,7.']

3 Ennekokáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek;

4 Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának köröskörül.

5 Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül * teljes szívöknek örömével és lelkök megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék; [u'r\xe9sz 35,10.']

6 Ezokáért prófétálj Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Így szól az Úr Isten: Ímé, féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek;

7 Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék * gyalázatukat. [u'r\xe9sz 35,7\u20139.']

8 Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat * és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajőjjenek. [u'Jer. 25,12.']

9 Mert ímé, én hozzátok hajlokés hozzátok fordulok, és megmívelnek és bevetnek titeket.

10 És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik.

11 És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom őketrajtatok, mint régi időtökben, és több jóval lészek hozzátok,mint első napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

12 És járatok rajtatok embereket, az én népemet, Izráelt, és bírjanak téged, s te légy nékik örökségül, s többé nem teszed őket gyermektelenné.

13 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy mondják néktek: emberevő vagy * és gyermektelenné teszed népedet: [u'4 M\xf3z. 13,33.']

14 Ennekokáért embert nem eszel többé, * és népedet gyermektelenné nem teszed többé, ezt mondja az Úr Isten. [u'r\xe9sz 34,28.']

15 És többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed, ezt mondja az Úr Isten.

Új szív igérete

16 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

17 Embernek fia! mikor Izráel háza a maga földén lakott, megfertéztette azt * életével és cselekedeteivel; mint a havi betegség † tisztátalansága, olyan vala élete előttem. [u'2 Kir. 17,15\u201319. 21,15.16.'] ; [u'3 M\xf3z. 12,2.']

18 És kiöntém haragomat * reájok a vérért, a melyet ontottak a földre, és bálványaikkal megfertéztették azt. [u'2 Kir. 25,1\u201311.']

19 És eloszlatám őket a pogányok közé, és szétszóratának a tartományokba, életök és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.

20 És bemenvén a pogányokhoz, a kikhez menének, megfertéztették * az én szent nevemet, mikor ezt mondták rólok: az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek ki! [u'Jer. 44,15\u201319. R\xf3m. 2,24.']

21 Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertéztetett Izráel háza a pogányok közt, a kikhez menének.

22 Ennekokáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti érettetek cselekszem, * Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a pogányok között, a kik közé menétek. [u'5 M\xf3z. 9,5. \xc9sa. 33,25.']

23 És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertéztetett a pogányok között, melyet ti fertéztettetek meg köztök; és megtudják * a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök láttára. [u'Zsolt. 126,2.']

24 És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek * titeket a ti földetekre. [u'Ezsdr. 1,1\u201311. 3,10.11.']

25 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól * és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. [u'\xc9sa. 4,3.']

26 És adok néktek új szívet, * és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. [u'r\xe9sz 11,18\u201320.']

27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

28 És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

29 És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.

30 És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatját * a pogányok között. [u'r\xe9sz 4,9\u201317.']

31 És megemlékeztek a ti gonosz útaitokról * és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megútáljátok ti magatokat vétkeitek és útálatosságaitok miatt. [u'Jer. 17,2.']

32 Nem ti érettetek * cselekszem, ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel háza! [u'vers 22.']

Áldott ország igérete

33 Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak * titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek. [u'\xc9sa. 4,3.']

34 És az elpusztult földet mívelik, a helyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára;

35 És ezekmondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, * és a rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják. [u'1 M\xf3z. 2,8.9. \xc9sa. 33,20\u201324.']

36 És megtudják a pogányok, a kik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.

37 Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velök: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.

38 Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.