EZÉKIEL KÖNYVE

32. fejezetAz egyiptomiaknak éppen úgy, mint a többi népeknek, a koporsóba (sírba) kell szállni

1 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! kezdj gyászéneket a Faraóról, Égyiptom királyáról, és mondjad néki: Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél; hiszen te olyan valál, mint a krokodil a tengerekben, mert kijövél folyóidon és megháborítád lábaiddal a vizeket és felzavartad folyóikat.

3 Így szól az Úr Isten: Ezért kivetem rád hálómat * sok nép serege által, és kihúznak téged varsámban. [u'r\xe9sz 12,13. 29,3.4.']

4 És leterítlek a földre, a mezőség színére * vetlek, és reád szállítom az ég minden madarát, s megelégítem belőled az egész föld vadait. [u'r\xe9sz 29,5.']

5 S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm a völgyeket rothadásoddal.

6 És megitatom áradásod földjét véredből * mind a hegyekig, s a mélységek megtelnek belőled. [u'r\xe9sz 29,3.']

7 És mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait besötétítem, * a napot felhőbe borítom, és a hold nem fényeskedik fényével. [u'\xc9sa. 13,9.10.']

8 Minden világító testet megsötétítek miattad az égen, és bocsátok sötétséget földedre, ezt mondja az Úr Isten.

9 És megszomorítom sok nép szívét, ha elhíresztelem romlásodat a nemzetek között, a földeken, a melyeket nem ismersz.

10 És cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok népek, s királyaik rémüljenek el rémüléssel miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttök, s remegni fognak minden szempillantásban, kiki az ő * életéért, zuhanásod napján. [u'r\xe9sz 30,24.25.']

11 Mert így szól az Úr Isten: A babiloni király fegyvere jön reád.

12 Vitézeknek * fegyvereivel hullatom el sokaságodat, ők a népek legkegyetlenebbjei mindnyájan; és elpusztítják Égyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága. [u'r\xe9sz 31,12.']

13 És elvesztem minden barmát a sok vizek mellől, és nem zavarja fel azokat többé ember lába, sem barmok körme azokat föl nem zavarja.

14 Akkor meghiggasztom vizeiket, és folyóikat, olajként folyatom, ezt mondja az Úr Isten,

15 Mikor Égyiptom földjét pusztasággá teszem, és kipusztul a föld teljességéből, mert megverek minden rajta lakót, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

16 Gyászének ez és sírva énekeljék; a népek leányai énekeljék sírva; Égyiptomról és minden sokaságáról énekeljék sírva, ezt mondja az Úr Isten.

17 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a hónap tizenötödikén, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! sírj Égyiptom sokaságán, * és szállítsd alá őt te és a hatalmas nemzetek leányai a mélységek országába azokhoz, kik sírgödörbe szálltak. [u'Jer. 1,10.']

19 Kinél nem voltál volna kedvesebb? Szállj alá, hadd * fektessenek a körülmetéletlenek mellé! [u'r\xe9sz 28,10. 31,18.']

20 A fegyverrel megölettek * közt essenek el! A fegyver átadatott; húzzátok lefelé őt és minden sokaságát! [u'vers 10.12.']

21 Szólni fognak felőle * a vitézek hatalmasai a sír közepéből együtt az ő segítőivel: alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek, mint fegyverrel megöltek! [u'vers 12.']

22 Itt van Assúr * és egész sokasága, körülte sírjai, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, [u'N\xe1h. 3,1.7.']

23 A kinek sírjai a sírgödör legmélyén vannak és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölettek, fegyver miatt elestek, kik félelmére valának az élők földjének.

24 Itt van Elám * és egész sokasága az ő sírja körül, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak körülmetéletlenül a mélységek országába, kik félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak. [u'Jer. 49,35\u201339.']

25 A megölettek között vetettek néki ágyat minden sokaságával, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak; a megölettek közé vetették őket!

26 Itt van Mések-Tubál és minden sokasága, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének.

27 És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik elestek a körülmetéletlenek közül, kik hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba s kiknek az ő fegyvereiket fejük alá tették; mert lőn az ő vétkök csontjaikon, mivelhogy félelmére valánaka vitézeknek az élők földjén.

28 Te is a körülmetéletlenek közt rontatol meg, és fekszel a fegyverrel megölettek mellett.

29 Itt van Edom * királyaival és minden fejedelmével, kik vettettek erősségökben a fegyverrel megöltekhez, ők a körülmetéletlenekkel feküsznek s azokkal, a kik sírgödörbe szálltak. [u'Jer. 49,7.']

30 Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, és minden sidoni, * a kik alászálltak a megölettekkel, rettenetes voltukban, erősségökben megszégyenülve; és feküsznek körülmetéletlenül a fegyverrel megölettek mellett, és viselik gyalázatukat a sírgödörbe szálltak között. [u'r\xe9sz 28,21\u201324.']

31 Ezeket látni fogja a Faraó, és megvígasztalódik minden sokasága felől; fegyverrel ölettek meg a Faraó és minden ő serege, ezt mondja az Úr Isten,

32 Mert félelmére adtam őt az élők földjének; ezért ott vetnek ágyat néki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a Faraónak és minden sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.