EZÉKIEL KÖNYVE

28. fejezetTírus királya ellen

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy * és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve, [u'vers 6. \xc9sa. 31,3. 47,8. 2 Thess. 2,4.']

3 Lám, hát bölcsebb volnál te * Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos néked! [u'D\xe1n. 2,26\u201347.']

4 Bölcseségeddel * és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. [u'vers 3.5.12. Zak. 9,12.']

5 Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott * szíved gazdagságod miatt. [u'Zsolt. 62,1. D\xe1n. 4,27.']

6 Ezokáért így szól az Úr Isten: Mivel olylyá tevéd szíved, * minő az Isten szíve: [u'vers 2.']

7 Azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcseséged szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet.

8 A sírgödörbe szállítnak alá, s meghalsz a megölettek halálával a tengerek szívében.

9 Vajjon mondván mondod-é megölőd előtt: Isten vagyok én? holott ember vagy és nem Isten a téged átütőnek kezében!

10 Körülmetéletlenek * halálával halsz meg, idegeneknek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten. [u'r\xe9sz 31,18.']

11 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

12 Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes * szépségben. [u'vers 3.']

13 Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle * drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. [u'r\xe9sz 27,5\u201327.']

14 Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgyállattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

15 Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.

16 Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te * oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. [u'vers 14.']

17 Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad * bölcseségedet fényességedben; † a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. [u'vers 15.'] ; [u'vers 13.']

18 Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.

19 Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, * elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel! [u'r\xe9sz 27,36.']

Sidon romlása

20 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

21 Embernek fia! vesd tekintetedet Sidonra, és prófétálj ellene.

22 És mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Sidon, és megdicsőítem magamat közepetted, * hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleteket cselekszem benne, és megszentelem magamat benne. [u'3 M\xf3z, 10,1\u20133.']

23 És bocsátok reá * döghalált és vért utczáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá jőmindenfelől; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. [u'r\xe9sz 32,30.']

24 És ne legyen többé Izráel házának szúró tövise * és fájdalomszerző tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr. [u'4 M\xf3z. 35,55.56.']

Izráel bátorságos nyugalma

25 Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm * Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. [u'Jer. 25,12. Zsolt. 127,1\u20133.']

26 És laknak azon bátorsággal, és házakat * építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök. [u'Jer. 31,4\u20136.']