EZÉKIEL KÖNYVE

10. fejezetIsten dicsősége a Kérubokon

1 És látám, és ímé a mennyezeten, a mely a * Kérubok feje fölött vala, látszék felettök, mint valami zafirkő, olyan, mint egy királyi széknek formája. [u'r\xe9sz 1,22.26.']

2 És szóla a gyolcsba öltözött férfiúnak, * és mondá: Menj be a forgókerekek közé a Kérubok alá, és töltsd meg tenyereidet égő üszöggel onnét a Kérubok közül, és szórd a városra. És beméne szemem láttára. [u'r\xe9sz 9,3.16.']

3 A Kérubok pedig állanak a háztól jobbra, mikor a férfi beméne, és a felhő betölté * a belső pitvart. [u'1 Kir. 8,10.11.']

4 És eltávozék az Úr dicsősége a Kérubról, * a ház küszöbére, és megtelék a ház a felhővel, és a pitvar betelék az Úr dicsőségének fényességével. [u'vers 18. 2 M\xf3z. 25,18.22.']

5 És a Kérubok * szárnyainak csattogása meghallaték a külső pitvarig, mint az erős Isten hangja, mikor beszél. [u'r\xe9sz 1,24.']

6 És lőn, mikor parancsolt ama gyolcsba öltözött férfinak, mondván: Végy tüzet a forgókerekek közül, a Kérubok közül, az beméne, és álla a kerék mellé.

7 És kinyújtá egy Kérub a * kezét a Kérubok közül a tűzhöz, mely vala a Kérubok között, és vőn és tevé a gyolcsba öltözöttnek markába, ki elvevé és kiméne. [u'r\xe9sz 1,8.']

8 És látszék a Kérubokon emberi kéznek formája szárnyaik alatt.

9 És látám, és ímé, négy * kerék vala a Kérubok mellett, egyik kerék vala az egyik Kérub mellett és a másik kerék a másik Kérub mellett, és olyanok valának a kerekek, mintha tarsiskőből volnának. [u'r\xe9sz 1,15.']

10 És mintha volna mind a négyöknek ugyanazon egy formája, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna.

11 Jártokban mind a négy oldaluk felé mennek vala, meg nem fordulnak vala jártokban, hanem arra, a merre a fő fordult, mennek vala utána, meg nem fordulnak vala mentökben.

12 És egész testök * és hátok és kezeik és szárnyaik és a kerekek rakva valának szemekkel köröskörül mind a négy kerekükön. [u'r\xe9sz 1,18.']

13 Hallám, hogya kerekeket forgókerekeknek nevezték fülem hallatára.

14 És négy orczája vala mindeniknek, az első orcza vala * Kérub-orcza, és a második orcza ember-orcza, a harmadik oroszlán-orcza és a negyedik sas-orcza. [u'r\xe9sz 1,10.']

15 És fölemelkedének a Kérubok. Ez ama lelkes állat, a melyet láttam a Kébár folyó mellett.

16 És mikor járnak vala a Kérubok, járnak vala a kerekek is mellettök, mikor pedig felemelék a Kérubok szárnyaikat, hogy fölemelkedjenek a földről, nem fordulának el a kerekek sem az ő oldaluktól.

17 Ha azok állanak vala, ezek is állának, és ha azok felemelkednek vala, fölemelkedének ezek is velök, mert a lelkes állat * lelke vala bennök. [u'r\xe9sz 1,5\u201313.20.21.']

18 És elvonula az Úrnak dicsősége a ház küszöbétől, és álla a * Kérubok fölé. [u'vers 4.']

19 És fölemelék a Kérubok szárnyaikat, és fölemelkedének a földről szemem láttára kimentökben és a kerekek is mellettök; és megállának az Úr háza keleti kapujának bejáratánál, és Izráel Istenének dicsősége vala * felül ő rajtok. [u'r\xe9sz 28,1.']

20 Ez ama lelkes állat, a melyet láttam az Izráel Istene alatt a Kébár folyó mellett, és megismerém, hogy Kérubok valának.

21 Négy orczája vala mindeniknek és négy szárnya mindeniknek és emberi kezek formája vala szárnyaik alatt.

22 És orczáik * formája: ugyanazok az orczák valának, a melyeket a Kébár folyó mellett láttam, tudniillikformájokat és őket magokat. Mindenik a maga orczája felé megy vala. [u'r\xe9sz 1,10.']